RGB Function

Torna un valor de color d'enter llarg que consta de components rojos, verds i blaus.

Sintaxi:


RGB (roig, verd i blau)

Valor de retorn:

Llarg

Paràmetre:

Roig: Qualsevol expressió d'enter que representa el component roig (0-255) del color compost.

Verd: Qualsevol expressió d'enter que representa el component verd (0-255) del color compost.

Blau: Qualsevol expressió d'enter que representa el component blau (0-255) del color compost.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "El color " & lVar & " consta de:" & Chr(13) &_
    "red= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Please support us!