Red Function

Torna el component roig del codi de color especificat.

Sintaxi:


Red (ColorNumber As Long)

Valor de retorn:

Enter

Paràmetre:

ColorNumber: Expressió d'enter llarg que especifica un codi de color per al qual cal tornar el component roig.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "El color " & lVar & " consta de:" & Chr(13) &_
    "red= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Please support us!