Funció MsgBox

Mostra un quadre de diàleg que conté un missatge i torna un valor.

Sintaxi:


MsgBox (Prompt As String [,Buttons = MB_OK [,Title As String]]) As Integer

Paràmetres :

prompt: String expression displayed as a message in the dialog box. Line breaks can be inserted with Chr$(13).

title: String expression displayed in the title bar of the dialog. If omitted, the title bar displays the name of the respective application.

buttons: Any integer expression that specifies the dialog type, as well as the number and type of buttons to display, and the icon type. buttons represents a combination of bit patterns, that is, a combination of elements can be defined by adding their respective values:

Constant amb nom

Valor enter

Definició

MB_OK

0

Mostra només el botó «D'acord».

MB_OKCANCEL

1

Mostra els botons «D'acord» i «Cancel·la».

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Mostra els botons «Avorta», «Reintenta« i «Ignora».

MB_YESNOCANCEL

3

Mostra els botons «Sí», «No» i «Cancel·la».

MB_YESNO

4

Mostra els botons «Sí» i «No».

MB_RETRYCANCEL

5

Mostra els botons «Reintenta» i «Cancel·la».

MB_ICONSTOP

16

Afig la icona de «Stop» al diàleg.

MB_ICONQUESTION

32

Afig la icona de pregunta al diàleg.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Afig la icona d'exclamació al diàleg.

MB_ICONINFORMATION

64

Afig la icona d'informació al diàleg.

128

Estableix el primer botó del diàleg com a botó predeterminat.

MB_DEFBUTTON2

256

Estableix el segon botó del diàleg com a predeterminat.

MB_DEFBUTTON3

512

Estableix el tercer botó del diàleg com a predeterminat.


Valor de retorn:

Enter

Constant amb nom

Valor enter

Definició

IDOK

1

D'acord

IDCANCEL

2

Cancel·la

IDABORT

3

Interromp

IDRETRY

4

Reintenta

IDIGNORE

5

Ignora

IDYES

6

IDNO

7

No


Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas",1)
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Títol del diàleg")
 sVar = MsgBox("Vilanova dels Arcs", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYIGNORE, "Títol del diàleg")
End Sub

Ens cal la vostra ajuda!