Funcions en temps d'execució

This section describes the Runtime Functions of LibreOffice Basic.

Basic Constants

Constants utilitzades als programes Basic

Variables

Les expressions i funcions següents són per treballar amb variables. Podeu utilitzar estes funcions per declarar o definir variables, per convertir variables d'un tipus a un altre o per determinar el tipus de variable.

Operadors lògics

Els operadors lògics següents s'admeten al LibreOffice Basic.

Comparison Operators

Comparison operators compare two expressions. The result is returned as a boolean expression that determines if the comparison is True (-1) or False (0).

Cadenes

Les funcions i expressions següents validen i retornen cadenes.

Funcions de data i hora

Utilitzeu les expressions i les funcions ací descrites per calcular la data i l'hora.

Operadors matemàtics

Els operadors matemàtics següents s'admeten al LibreOffice Basic.

Funcions numèriques

Les funcions numèriques següents efectuen càlculs. Els operadors matemàtics i booleans es descriuen en una secció separada. Les funcions difereixen dels operadors en què les funcions passen arguments i tornen un resultat, mentre que els operadors tornen un resultat combinant dues expressions numèriques.

Funcions d'E/S de pantalla

En esta secció es descriuen les funcions en temps d'execució utilitzades per cridar diàlegs per a l'entrada i l'eixida d'entrades d'usuari.

Funcions d'E/S de fitxer

Utilitzeu les funcions d'E/S per crear i administrar fitxers (dades) definits per l'usuari.

Control de l'execució del programa

Les expressions següents controlen l'execució del programa.

Funcions d'error

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Altres ordes

És una llista de les funcions i les expressions que no s'inclouen a les altres categories.

Ens cal la vostra ajuda!