Insereix controls

Obri la barra Quadre d'eines.

Icon Choose Controls

Insereix controls

Botó

Icon Button

Afig un botó d'orde. Podeu utilitzar este botó per executar una orde d'un esdeveniment definit, com ara fer clic amb el ratolí.

Si voleu, podeu afegir text o un gràfic al botó.

Control d'imatge

Icon Image Control

Afig un control que mostra un gràfic.

Casella de selecció

Icon Check Box

Afig una casella de selecció que podeu utilitzar per activar o desactivar una funció.

Botó d'opció

Icon Option Button

Adds a button that allows a user to select from a number of options. Grouped option buttons must have consecutive tab order. They are commonly encircled by a group box. If you have two groups of option buttons, you must insert a tab order between the tab orders of the two groups. For example, to the frame of the second group, or to any other control in the dialog, with the exception of another option button.

Camp d'etiqueta

Icon Label Field

Afig un camp per mostrar etiquetes de text. Estes etiquetes només serveixen per mostrar text predefinit, no per introduir text.

Quadre de text

Icon Text Box

Afig un quadre d'entrada on podeu introduir i editar text.

Quadre de llista

Icon List Box

Afig un quadre on podeu fer clic a una entrada d'una llista.

Quadre combinat

Icona Quadre combinat

Afig un quadre combinat. Un quadre combinat és un quadre de llista amb una sola línia on l'usuari pot fer clic i triar una entrada de la llista. Si voleu, podeu fer que les entrades del quadre combinat siguen "només de lectura".

Barra de desplaçament horitzontal

Icona Barra de desplaçament horitzontal

Afig una barra de desplaçament horitzontal al diàleg.

Barra de desplaçament vertical

Icona Barra de desplaçament vertical

Afig una barra de desplaçament vertical al diàleg.

Quadre de grup

Icon Group Box

Afig un marc que podeu utilitzar per agrupar visualment controls semblants, com ara els botons d'opció.

note

Per definir dos grups diferents de botons d'opció, assegureu-vos que l'índex de pestanyes del marc de grup es troba entre els índexs de pestanyes dels dos grups.


Barra de progrés

Icona Barra de progrés

Afig una barra de progrés al diàleg.

Línia horitzontal

Icona Línia horitzontal

Afig una línia horitzontal al diàleg.

Línia vertical

Icona Línia vertical

Afig una línia vertical al diàleg.

Camp de data

Icon Date Field

Afig un camp de data.

Si assigneu la propietat "desplegable" al camp de data, l'usuari podrà desplegar un calendari per seleccionar una data.

Camp d'hora

Icon Time Field

Afig un camp d'hora.

Camp numèric

Icona Camp numèric

Afig un camp numèric.

Camp de moneda

Icon Currency Field

Afig un camp de moneda.

Camp formatat

Icon Formatted Field

Afig un quadre de text on podeu definir la formatació del text que s'introdueix o s'extreu, així com qualsevol valor de límit.

Camp de patró

Icon Pattern Field

Afig un camp emmascarat. Un camp emmascarat conté una màscara d'entrada i una màscara literal. La màscara d'entrada determina quines dades d'usuari es poden introduir. La màscara literal determina l'estat del camp emmascarat quan es carrega el formulari.

Selecció de fitxers

Icon File Selection

Afig un botó que obri un diàleg de selecció de fitxer.

Selecciona

Icon Select

Activa o desactiva el mode de selecció. En este mode podeu seleccionar els controls d'un diàleg per editar-los.

Propietats

Icon Properties

Obri un diàleg on podeu editar les propietats del control seleccionat.

Activa el mode de prova

Icon Activate Test Mode

Inicia el mode de verificació. Feu clic a la icona que tanca el diàleg per finalitzar el mode de verificació.

Gestiona les llengües

Manage Language icon

Obri un diàleg per activar o gestionar diversos grups de recursos de diàlegs per a diferents llengües.

Control d'arbre

Icon Tree Control

Afig un control d'arbre que pot mostrar una llista jeràrquica. Podeu fer que el programa ompla la llista utilitzant crides d'API (XtreeControl).

Control de taules

Table control icon

Afig un control de taules que pot mostrar dades d'una taula. Podeu fer que el programa ompla la llista utilitzant crides d'API.

Control d'enllaç

Insert hyperlink control icon

Afig un control d'enllaços que pot obrir una adreça al navegador web.

Ens cal la vostra ajuda!