Ús de variables

Tot seguit es descriu l'ús bàsic de variables al LibreOffice Basic.

Convencions de nomenclatura per a identificadors de variables

Un nom de variable pot constar d'un màxim de 255 caràcters. El primer caràcter d'un nom de variable ha de ser una lletra A-Z o a-z. També es poden utilitzar nombres en un nom de variable, però els signes de puntuació i els caràcters especials no es permeten, excepte el caràcter de subratllat ("_"). Al LibreOffice Basic els identificadors de variable no distingeixen les majúscules de les minúscules. Els noms de variable poden incloure espais però s'han de col·locar entre claudàtors si en contenen.

Exemples d'identificadors de variable:


  ElMeuNombre=5   'Correcte'
  ElMeuNombre5=15  'Correcte'
  ElMeuNombre_5=20  'Correcte'
  El meu nombre=20  'No vàlid; les variables amb espais han d'envoltar-se amb claudàtors'
  [El meu nombre]=12 'Correcte'
  DéjàVu=25    'No vàlid; no s'hi permeten caràcters especials'
  5ElMeuNombre=12  'No vàlid; les variables no poden començar amb un nombre'
  Nombre,meu=12 'No vàlid; no s'hi permeten signes de puntuació'

Declaració de variables

Al LibreOffice Basic no cal que declareu les variables explícitament. Una declaració de variable es pot dur a terme amb l'expressió Dim. Podeu declarar més d'una variable en qualsevol moment separant els noms amb una coma. Per definir el tipus de variable, utilitzeu un signe de declaració de tipus després del nom, o la paraula clau apropiada.

Exemples de declaracions de variables:


  Dim a$        'Declara la variable «a» com a String'
  Dim a As String   'Declara la variable «a» com a String'
  Dim a$, b As Integer 'Declara una variable com a String i l'altra com a Integer'
  Dim c As Boolean   'Declara c com a variable booleana que pot ser CERTA o FALSA'
warning

Un cop hàgeu declarat que una variable és d'un cert tipus, no podeu tornar a declarar la variable sota el mateix nom a un tipus diferent.


When you declare multiple variables in a single line of code you need to specify the type of each variable. If the type of a variable is not explicitly specified, then Basic will assume that the variable is of the Variant type.


 ' Both variables "a" and "b" are of the Integer type
 Dim a As Integer, b As Integer
 ' Variable "c" is a Variant and "d" is an Integer
 Dim c, d As Integer
 ' A variable can also be explicitly declared as a Variant
 Dim e As Variant, f As Double
note

The Variant type is a special data type that can store any kind of value. To learn more, refer to the section The Variant type below.


Forçament de declaracions de variables

Per forçar la declaració de variables, utilitzeu l'orde següent:


Option Explicit

L'expressió Opció explícita ha de ser la primera línia del mòdul, abans de la primera SUB. Generalment, només les matrius s'han de declarar explícitament. La resta de variables es declaren segons el caràcter de declaració de tipus o, si s'omet, segons el tipus Senzill per defecte.

Tipus de variable

El LibreOffice Basic admet quatre classes de variables:

Variables d'enters

Les variables d'enter van de -32.768 a 32.767. Si assigneu un valor de coma flotant a una variable d'enter, els llocs decimals s'arrodoneixen a l'enter següent. Les variables d'enter es calculen ràpidament en procediments i són apropiades per a variables de recompte en bucles. Una variable d'enter només requereix dos bytes de memòria. El caràcter de declaració de tipus és "%".


Dim Variable%
Dim Variable As Integer

Variables d'enter llarg

Les variables d'enter llarg van de -2.147.483.648 a 2.147.483.647. Si assigneu un valor de coma flotant a una variable d'enter llarg, els llocs decimals s'arrodoneixen a l'enter següent. Les variables d'enter llarg es calculen ràpidament en procediments i són adequades per a variables de recompte en bucles per a valors elevats. Una variable d'enter llarg requereix quatre bytes de memòria. El caràcter de declaració de tipus és "&".


Dim Variable&
Dim Variable As Long

Variables decimals

Les variables decimals poden prendre nombres positius o negatius, o zero. La precisió és de fins a 29 dígits.

Podeu utilitzar els signes més (+) o menys (-) com a prefixos per a nombres decimals (amb espais o sense).

Si un nombre decimal s'assigna a una variable entera, el LibreOffice Basic arrodoneix la xifra cap amunt o cap avall.

Variables simples

Les variables individuals poden prendre valors positius o negatius que van des de 3,402823 × 10E38 fins a 1,401298 × 10E-45. Les variables individuals són variables de coma flotant, en què la precisió decimal disminueix a mesura que augmenta la part no decimal del nombre. Les variables individuals són adequades per a càlculs matemàtics de precisió mitjana. Els càlculs requereixen més temps que per a les variables enteres, però són més ràpids que els càlculs amb variables dobles. Una variable única requereix 4 bytes de memòria. El caràcter de declaració de tipus és «!».


Dim Variable!
Dim Variable As Single

Variables dobles

Les variables dobles poden prendre valors positius o negatius que van des de 1,79769313486232 × 10E308 a 4,94065645841247 × 10E-324. Les variables dobles són variables de coma flotant, en què la precisió decimal disminueix a mesura que augmenta la part no decimal del nombre. Les variables dobles són adequades per a càlculs precisos. Els càlculs requereixen més temps que per a variables individuals. Una variable doble requereix 8 bytes de memòria. El caràcter de declaració de tipus és «#».


Dim Variable#
Dim Variable As Double

Variables de moneda

Les variables de moneda s'emmagatzemen internament com a nombres de 64 bits (8 Bytes) i es mostren com a nombre de decimal fix amb 15 llocs no decimals i 4 llocs decimals. Els valors van de -922337203685477,5808 a +922337203685477,5807. Les variables de moneda s'utilitzen per calcular els valors de moneda amb una precisió elevada. El caràcter de declaració de tipus és "@".


Dim Variable@
Dim Variable As Currency

Literals per a enters

Els nombres es poden codificar mitjançant formes octals i hexadecimals.


 xi = &o13 '  8 + 3
 ci = &h65 ' 6*16 + 5
 MAX_Integer = &o77777 ' 32767 = &h7FFF
 MIN_Integer = &o100000 ' -32768 = &h8000
 MAX_Long = &h7fffffff ' 2147483647 = &o17777777777
 MIN_Long = &h80000000 ' -2147483648 = &o20000000000

Variables de cadenes

Les variables de cadena poden contindre cadenes de caràcters amb fins a 2.147.483.648 caràcters. Cada caràcter s'emmagatzema com el valor Unicode corresponent. Les variables de cadena són adequades per al processament de paraules dins dels programes i per a l'emmagatzematge temporal de qualsevol caràcter no imprimible fins a una longitud màxima de 2 Gbytes. La memòria requerida per a emmagatzemar variables de cadena depèn del nombre de caràcters de la variable. El caràcter de declaració de tipus és «$».

tip

A les funcions de cadena BÀSICA, el primer caràcter de la cadena té l'índex 1.Dim Variable$
Dim Variable As String

Variables booleanes

Les variables booleanes només emmagatzemen dos valors: CERT o FALS. Un número 0 s'avalua en FALS, la resta de valors s'avaluen en CERT.


Dim Variable As Boolean

Variables de data

Les variables de data només poden contindre valors de data i d'hora emmagatzemats en un format intern. Els valors assignats a les variables de data amb Dateserial, Datevalue, Timeserial o Timevalue es converteixen automàticament al format intern. Les variables de data es converteixen en números normals mitjançant les funcions Day, Month, Year o Hour, Minute, Second. El format intern permet una comparació dels valors de data/hora calculant la diferència entre dos nombres. Estes variables només es poden declarar amb la paraula clau Date.


Dim Variable As Date

Literals per a dates

Date literals allow to specify unambiguous date variables that are independent from the current language. Literals are enclosed between hash signs #. Possible formats are:


 start_date = #12/30/1899# ' = 1
 dob = #2010-09-28#

El tipus Variant

Variables declared as Variant can handle any data type. This means that the actual data type is defined during runtime as a value is assigned to the variable.

There are three main ways to create a Variant variable, as shown below:


 Dim varA      ' The type is not specified, hence the variable is a Variant
 Dim varB as Variant ' The variable is explicitly declared as a Variant
 varC = "abc"    ' Previously undeclared variables are treated as Variants

The example below uses the TypeName function to show how the type of a Variant variable changes upon assignment.


 Dim myVar As Variant
 MsgBox TypeName(myVar) ' Empty
 myVar = "Hello!"
 MsgBox TypeName(myVar) ' String
 myVar = 10
 MsgBox TypeName(myVar) ' Integer
note

A Variant variable is initialized with the Empty special data type. You can use the IsEmpty function to test if a variable is an Empty Variant.


You can also use the keyword Any to declare a variable as a Variant. However, Any is deprecated and is available for backward compatibility.

warning

Arguments with type Variant or Any passed in function calls are not checked for their types. Dim myVar As Any ' Variable "myVar" is a Variant

Valors de variable inicials

Tan prompte com es declara una variable, s'estableix automàticament al valor "Nul". Tingueu en compte les convencions següents:

A les variables numèriques se'ls assigna el valor "0" tan prompte com es declaren.

Les variables de data tenen assignat el valor 0 internament; equivalent a convertir el valor a "0" amb la funció Day, Month, Year o Hour, Minute, Second.

Les variables de cadena tenen assignada una cadena buida ("") quan es declaren.

Matrius

El LibreOffice Basic coneix matrius d'una dimensió o de diverses dimensions, definides per un tipus de variable especificat. Les matrius serveixen per editar llistes i taules en programes. Es pot accedir als elements individuals d'una matriu a través d'un índex numèric.

Les matrius s'han de declarar amb l'expressió Dim. Hi ha diverses maneres de definir el rang d'índex d'una matriu:


  Dim Text$(20)    '21 elements numerats de 0 a 20'
  Dim Text$(5,4)   '30 elements (una matriu de 6 × 5 elements)'
  Dim Text$(5 To 25) '21 elements numerats de 5 a 25'
  Dim Text$(-15 To 5) '21 elements (including 0), numbered from -15 to 5'

El rang d'índex pot incloure nombres positius i negatius.

Constants

Les constants tenen un valor fix. Només es defineixen una vegada al programa i no es poden tornar a definir més avant:


Const ConstName=Expression

Ens cal la vostra ajuda!