Crea oients d'esdeveniments

Els esdeveniments emesos pels diàlegs, documents, formularis o controls, es poden enllaçar a macros, el que es coneix com a programació orientada a esdeveniments. El mètode més comú per a relacionar esdeveniments amb macros és la pestanya EsdevenimentsEines - Personalitza el menú i el panell de control de propietats de l'Editor de diàlegs des del menú Eines - Macros - Organitza els diàlegs... .

Artefactes gràfics, entrades de teclat, moviments del ratolí i altres interaccions home/màquina es poden controlar utilitzant oients UNO que vigilen el comportament de l'usuari. Els oients són alternatives de codi de programa dinàmic a les assignacions de macros. Un pot crear tants oients UNO com esdeveniments a vigilar hi haja. Un sol oient també pot gestionar múltiples controls de la interfície d'usuari.

Crea un oient d'esdeveniments

Els oients s'adjunten als controls mantinguts en diàlegs, així com als esdeveniments de documentar o formularis. Els oients també s'utilitzen quan es creen diàlegs en temps d'execució o quan s'afigen controls a un diàleg al vol.

Aquest exemple crea un oient per al control Botó1 del diàleg Diàleg1 a la biblioteca Standard.

Amb el Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, unohelper
     from com.sun.star.awt import XActionListener
     from com.sun.star.awt import ActionEvent
     from com.sun.star.lang import EventObject
     from com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults \
       import OK, CANCEL
     import msgbox as util
       
     _MY_BUTTON = "Button1"
     _MYLABEL = 'Oient Python'..'
     _DLG_PROVIDER = "com.sun.star.awt.DialogProvider"
       
     def Main(*args):
       ui = createUnoDialog("Standard.Dialog1", embedded=True)
       ui.Title = "Python X[any]Listener"
       ctl = ui.getControl(_MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = _MY_LABEL
       act = ActionListener()
       ctl.addActionListener(act)
       rc = ui.execute()
       if rc == OK:
         MsgBox("L'usuari ha reconegut el diàleg.")
       elif rc == CANCEL:
         MsgBox("L'usuari ha cancel·lat el diàleg.")
       ui.dispose() # ui.endExecute
       ctl.removeActionListener(act)
       
     def createUnoDialog(libr_dlg: str, embedded=False):
       """ Crea un diàleg des de la seua ubicació """
       smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
       if embedded:
         model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
         dp = smgr.createInstanceWithArguments(_DLG_PROVIDER, (model,))
         location = "?location=document"
       else:
         dp = smgr.createInstanceWithContext(_DLG_PROVIDER, ctx)
         location = "?location=application"
       dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:"+libr_dlg+location)
       return dlg
       
     class ActionListener(unohelper.Base, XActionListener):
       """ Listen to & count button clicks """
       def __init__(self):
         self.count = 0
       
       def actionPerformed(self, evt: ActionEvent):
         self.count = self.count + 1
         #mri(evt)
         if evt.Source.Model.Name == _MY_BUTTON:
           evt.Source.Model.Label = _MY_LABEL+ str( self.count )
       return
       
       def disposing(self, evt: EventObject): # rutina obligatòria
         pass
       
     def MsgBox(txt: str):
       mb = util.MsgBox(uno.getComponentContext())
       mb.addButton("Ok")
       mb.show(txt, 0, "Python")
       
     g_exportedScripts = (Main,)
   

msgbox.py al directori {instal·lació}/programa/ hi ha alguns exemples d'oients de botons.

Amb el LibreOffice Basic


     Option Explicit
       
     Const MY_LIBRARY = "Standard", MY_DIALOG = "Dialog1", MY_BUTTON = "Button1"
     Const MY_LABEL = "Oients bàsics."
     Dim count As Integer
       
     Sub Main
       Dim libr As Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
       Dim dlg As Object
       Dim ui As Object ' stardiv.Toolkit.UnoDialogControl
       Dim ctl As Object ' stardiv.Toolkit.UnoButtonControl
       Dim act As Object ' com.sun.star.awt.XActionListener
       Dim rc As Object : rc = com.sun.star.ui.dialogs.ExecutableDialogResults
       
       BasicLibraries.LoadLibrary(MY_LIBRARY)
       libr = DialogLibraries.GetByName(MY_LIBRARY)
       dlg = libr.GetByName(MY_DIALOG)
       ui = CreateUnoDialog(dlg)
       ui.Title = "Basic X[any]Listener example"
       count = 0
       ctl = ui.GetControl(MY_BUTTON)
       ctl.Model.Label = MY_LABEL
       act = CreateUnoListener("awt_", "com.sun.star.awt.XActionListener")
       ctl.addActionListener(act)
       Select Case ui.Execute
         Cas rc.OK: MsgBox "L'usuari ha reconegut el diàleg.",, "Basic"
         Cas rc.CANCEL MsgBox "L'usuari ha cancel·lat el diàleg.",, "Basic"
       End Select
       ui.dispose ' ui.endExecute()
       ctl.removeActionListener(act)
     End Sub
       
     Private Sub awt_actionPerformed(evt As com.sun.star.awt.ActionEvent)
       ''' Listen to & count button clicks '''
       With evt.Source.Model
         If .Name = MY_BUTTON Then
           count = count + 1
           .Label = MY_LABEL+Cstr(count)
         End If
       End With
     End Sub ' awt_actionPerformed
       
     Private Sub awt_disposing(evt As com.sun.star.lang.EventObject) ' mandatory Sub
       ' el vostre codi va ací
     End Sub ' awt_disposing
   

Altres oients d'esdeveniments

Listeners are usually coded along with dialog opening. Numerous listener approaches are possible such as event handlers for dialogs or event monitors for documents or forms.

Ens cal la vostra ajuda!