Listening to Document Events

Listening to document events can help in the following situations:

Al costat de assignar macros als esdeveniments, es poden monitoritzar els esdeveniments llençats pels documents LibreOffice. Els emissors de la interfície de programació d'aplicacions (API) són responsables de cridar als scripts dels esdeveniments. A diferència dels oients que requereixen definir tots els mètodes suportats, encara que no s'utilitzen, els monitors de documents només requereixen dos mètodes junt amb els scripts dels esdeveniments connectats.

Monitoring Document Events

Monitoring is illustrated herewith for Basic and Python languages using object-oriented programming. Assigning OnLoad script, to the Open Document event, suffices to initiate and terminate document event monitoring. Tools - Customize menu Events tab is used to assign either scripts.

Intercepting events helps setting scripts pre- and post-conditions such as loading and unloading libraries or track script processing in the background. Access2Base.Trace module usage is illustrating that second context.

Amb el Python

El monitoratge d'esdeveniments comença des de la instanciació de l'objecte i finalment s'atura quan Python allibera l'objecte. Els informes dels esdeveniments es llencen utilitzant la consola d'Access2Base.

note

OnLoad and OnUnload events can be used to respectively set and unset Python programs path. They are described as Open document and Document closed.     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import os.path, uno, unohelper
     from com.sun.star.document import DocumentEvent, \
       XDocumentEventListener as AdapterPattern
     from com.sun.star.lang import EventObject
       
     class UiDocument(unohelper.Base, AdapterPattern):
       """ Monitorar els esdeveniments del document """
       '''
       adaptat de l'script 'Python per monitoritzar l'esdeveniment OnSave' a
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?t=68887
       '''
       def __init__(self):
         """Monitor d’esdeveniments de documents"""
         '''informa usant la consola Access2Base.Trace o
         informa al 1r full, 1a columna per a documents del Calc'''
         ctx = uno.getComponentContext()
         smgr = ctx.getServiceManager()
         desktop = smgr.createInstanceWithContext(
         'com.sun.star.frame.Desktop' , ctx)
         self.doc = desktop.CurrentComponent
         #self.row = 0 # descomentar només pels documents del Calc
         Console.setLevel("DEBUG")
         auto.listen() # Inicia el monitoreig d'esdeveniments de documents.
       
       @property
       def Filename(self) -> str:
         sys_filename = uno.fileUrlToSystemPath(self.doc.URL)
         return os.path.basename(sys_filename)
       
       def setCell(self, calcDoc, txt: str):
         """Eixida dels esdeveniments del document a la primera columna d'un full de càlcul"""
         sheet = calcDoc.getSheets().getByIndex(0)
         sheet.getCellByPosition(0,self.row).setString(txt)
         self.row = self.row + 1
       
       def listen(self, *args): # OnLoad/OnNew la primera vegada
         """Inicia el seguiment d'esdeveniments del document """
         self.doc.addDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO" "Els esdeveniments del document s'estan registrant", True)
       
       def sleep(self *args) # OnUnload la darrera (opcional)
         """Atura el seguiment dels esdeveniments del document"""
         self.doc.removeDocumentEventListener(self)
         Console.log("INFO" "Els esdeveniments del document s'han registrat", True)
       
       def documentEventOccured(self, event: DocumentEvent):
         """Intercepta tots els esdeveniments del document""
         #self.setCell(event.Source, event.EventName) # only for Calc docs
         Console.log("DEBUG",
           event.EventName+" in "+self.Filename,
           False)
       
       def disposing(self, event: EventObject):
         """Allibera totes les activitats"""
         self.sleep()
         Console.show()
       
     def OnLoad(*args) # Esdeveniment 'Open Document'
       listener = UiDocument() # Initiates listening
       
     def OnUnload(*args) # Esdeveniment 'El document s'ha tancat'
       pass # (opcional) realitzat durant la supressió
       
     g_exportedScripts = (OnLoad,)
       
     from com.sun.star.script.provider import XScript
     class Console():
       """
       (Back/Fore)ground console to report/log program execution.
       """
       @staticmethod
       def trace(*args,**kwargs):
         """ Print free item list to console """
         scr = Console._a2bScript(script='DebugPrint', module='Compatible')
         scr.invoke((args),(),())
       @staticmethod
       def log(level: str, text: str, msgBox=False):
         """ Append log message to console, optional user prompt """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLog')
         scr.invoke((level,text,msgBox),(),())
       @staticmethod
       def setLevel(logLevel: str):
         """ Set log messages lower limit """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceLevel')
         scr.invoke((logLevel,),(),())
       @staticmethod
       def show():
         """ Display console content/dialog """
         scr = Console._a2bScript(script='TraceConsole')
         scr.invoke((),(),())
       @staticmethod
       def _a2bScript(script: str, library='Access2Base',
         module='Trace') -> XScript:
         ''' Grab application-based Basic script '''
         sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
         mspf = sm.createInstanceWithContext(
           "com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory",
           uno.getComponentContext())
         scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
         scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
         xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
         return xScript
   
warning

Observeu l'error que hi ha al mètode documentEventOccured, que ha heretat una falta d'ortografia de la interfície de programació d'aplicacions (API, segles en anglés) del LibreOffice.


Icona de consell

Start application and Close application events can respectively be used to set and to unset Python path for user scripts or LibreOffice scripts. In a similar fashion, document based Python libraries or modules can be loaded and released using Open document and Document closed events. Refer to Importing Python Modules for more information.


Amb el LibreOffice Basic

Using Tools - Customize menu Events tab, the Open document event fires a ConsoleLogger initialisation. _documentEventOccured routine - set by ConsoleLogger - serves as a unique entry point to trap all document events.

controller.Events module


    Option Explicit
    
    Global _obj As Object ' controller.ConsoleLogger instance
    
    Sub OnLoad(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent) ' >> Open Document <<
      _obj = New ConsoleLogger : _obj.StartAdapter(evt)
    End Sub ' controller.OnLoad
    Sub _documentEventOccured(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
      ''' ConsoleLogger unique entry point '''
       _obj.DocumentEventOccurs(evt)
    End Sub ' controller._documentEventOccured
   

controller.ConsoleLogger class module

Events monitoring starts from the moment a ConsoleLogger object is instantiated and ultimately stops upon document closure. StartAdapter routine loads necessary Basic libraries, while caught events are reported using Access2Base.Trace module.


     Option Explicit
     Option Compatible
     Option ClassModule
       
     ' ADAPTER design pattern object to be instantiated in the "Open Document" event
     Private Const UI_PROMPT = True
     Private Const UI_NOPROMPT = False ' Set it to True to visualise documents events
       
     ' MEMBRES
     Private _evtAdapter As Object ' com.sun.star.document.XDocumentEventBroadcaster
     Private _txtMsg As String ' text message to log in console
       
     ' PROPERTIES
     Private Property Get FileName As String
       ''' nom de fitxer depenent del sistema '''
       Const _LIBRARY = "Tools" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With
       Filename = Tools.Strings.FilenameOutofPath(ThisComponent.URL)
     End Property ' controller.ConsoleLogger.Filename
       
     ' MÈTODES
     Public Sub DocumentEventOccurs(evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Monitor document events '''
       Access2Base.Trace.TraceLog("DEBUG", _
         evt.EventName &" in "& Filename(evt.Source.URL), _
         UI_NOPROMPT)
       Select Case evt.EventName
         Case "OnUnload" : _StopAdapter(evt)
       End Select
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.DocumentEventOccurs
       
     Public Sub StartAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Initialize document events logging '''
       Const _LIBRARY = "Access2Base" : With GlobalScope.BasicLibraries
         If Not .IsLibraryLoaded(_LIBRARY) Then .LoadLibrary(_LIBRARY)
       End With : Access2Base.Trace.TraceLevel("DEBUG")
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Document events are being logged", UI_PROMPT)
       _evtAdapter = CreateUnoListener( "_", "com.sun.star.document.XDocumentEventListener" )
       ThisComponent.addDocumentEventListener( _evtAdapter )
     End Sub ' controller.ConsoleLogger.StartAdapter
       
     Private Sub _StopAdapter(Optional evt As com.sun.star.document.DocumentEvent)
       ''' Terminate document events logging '''
       ThisComponent.removeDocumentEventListener( _evtAdapter )
       If IsMissing(evt) Then _txtMsg = "" Else _txtMsg = evt.EventName & "-"
       Access2Base.Trace.TraceLog("INFO", _txtMsg & "Document events have been logged", UI_PROMPT)
       Access2Base.Trace.TraceConsole() ' Captured events dialog
     End Sub ' controller.ConsoleLogger._StopAdapter
       
     ' EVENTS
     ' Your code for handled events goes here
   
warning

Mind the misspelled _documentEventOccured method that inherits a typo from LibreOffice Application Programming Interface (API).


Discovering Documents Events

The broadcaster API object provides the list of events it is responsible for:

With Python


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
       
     import uno, apso_utils as ui
       
     def displayAvailableEvents():
       """ Display document events """
       '''
       adapted from DisplayAvailableEvents() by A. Pitonyak
       https://forum.openoffice.org/en/forum/viewtopic.php?&t=43689
       '''
       ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
       smgr = ctx.ServiceManager
       geb = smgr.createInstanceWithContext(
         "com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster", ctx)
       events = geb.Events.getElementNames()
       ui.msgbox('; '.join(events))
       
     g_exportedScripts = (displayAvailableEvents,)
   
note

The Alternative Python Script Organizer (APSO) extension is used to render events information on screen.


Amb el LibreOffice Basic


     Sub DisplayAvailableEvents
       ''' Display document events '''
       Dim geb As Object ' com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster
       Dim events() As String
       geb = CreateUnoService("com.sun.star.frame.GlobalEventBroadcaster")
       events = geb.Events.ElementNames()
       MsgBox Join(events, "; ")
     End Sub
   

Ens cal la vostra ajuda!