Formatació de vores al Calc amb macros

Mitjançant l'ús dels llenguatges de programació BASIC i Python, és possible escriure macros que apliquen formats a intervals de cel·les al Calc.

Formatació de vores en intervals de cel·les

El fragment de codi següent crea una Sub anomenada FormatCellBorder que aplica nous formats a les vores d'un determinat rang d'adreces al full de Calc actual.


  Sub FormatCellBorder(cellAddress as String, newStyle as Byte, newWidth as Long, Optional newColor as Long)
    ' Crea l'estructura UNO que emmagatzemarà el nou format de línia
    Dim lineFormat as New com.sun.star.table.BorderLine2
    lineFormat.LineStyle = newStyle
    lineFormat.LineWidth = newWidth
    If Not IsMissing(newColor) Then lineFormat.Color = newColor
    ' Obté la cel·la objectiu
    Dim oCell as Object
    Set oCell = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellRangeByName(cellAddress)
    ' Aplica el format nou a totes les vores
    oCell.TopBorder = lineFormat
    oCell.RightBorder = lineFormat
    oCell.LeftBorder = lineFormat
    oCell.BottomBorder = lineFormat
  End Sub
 

La Sub descrita anteriorment pren quatre arguments:

Per cridar a FormatCellBorder creeu una nova macro i passeu els arguments desitjats, tal com es mostra a continuació:


  Sub MyMacro
    ' Dona accés a les constants d'estil de línia
    Dim cStyle as Object
    Set cStyle = com.sun.star.table.BorderLineStyle
    ' Formata «B5» amb vores blaves sòlides
    FormatCellBorder("B5", cStyle.SOLID, 20, RGB(0, 0, 255))
    ' Formata totes les vores de l'interval «D2:F6» amb vores puntejades vermelles
    FormatCellBorder("D2:F6", cStyle.DOTTED, 20, RGB(255, 0, 0))
  End Sub
 

És possible implementar la mateixa funcionalitat en Python:


  from uno import createUnoStruct
  from scriptforge import CreateScriptService
  
  def formatCellBorder(cellAddress, newStyle, newWidth, newColor=0):
    # Defineix el format de línia nou
    line_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.BorderLine2")
    line_format.LineStyle = newStyle
    line_format.LineWidth = newWidth
    line_format.Color = newColor
    # Servei de l'ScriptForge per a accedir als intervals de cel·les
    doc = CreateScriptService("Calc")
    cell = doc.XCellRange(cellAddress)
    cell.TopBorder = line_format
    cell.RightBorder = line_format
    cell.LeftBorder = line_format
    cell.BottomBorder = line_format
 

El fragment de codi següent implementa una macro anomenada myMacro que crida formatCellBorder:


  from com.sun.star.table import BorderLineStyle as cStyle
  
  def myMacro():
    bas = CreateScriptService("Basic")
    formatCellBorder("B5", cStyle.SOLID, 20, bas.RGB(0, 0, 255))
    formatCellBorder("D2:F6", cStyle.DOTTED, 20, bas.RGB(255, 0, 0))
 
note

El codi Python presentat anteriorment utilitza la biblioteca ScriptForge que està disponible des del LibreOffice 7.2.


Estils de línia

Els estils de línia es defineixen com a constants enteres. La taula següent enumera les constants dels estils de línia disponibles a Format ▸ Cel·les ▸ Vores:

Nom de la constant

Valor enter

Nom de l'estil de línia

SOLID

0

Sòlid

DOTTED

1

Puntejat

DASHED

2

Ratllat

FINE_DASHED

14

Ratllat fi

DOUBLE_THIN

15

Doble fi

DASH_DOT

16

Ratlla punt

DASH_DOT_DOT

17

Ratlla punt punt


tip

Consulteu Referència a la constant BorderLineStyle a la documentació de l'API de LibreOffice per aprendre més sobre les constants de l'estil de línia.


Formatació de vores mitjançant TableBorder2

Range objects have a property named TableBorder2 that can be used to format range borders as it is done in the Format - Cells - Borders dialog in the Line Arrangement section.

A més de les vores superior, inferior, esquerra i dreta, TableBorder2 també defineix les vores horitzontals i verticals. La macro a continuació aplica només les vores superior i inferior a l'interval «B2:E5».


  Sub TableBorder2Example
    Dim cStyle as Object
    Set cStyle = com.sun.star.table.BorderLineStyle
    ' Defineix el format de línia nou
    Dim lineFormat as New com.sun.star.table.BorderLine2
    lineFormat.LineStyle = cStyle.SOLID
    lineFormat.LineWidth = 15
    lineFormat.Color = RGB(0, 0, 0)
    ' Estructura que emmagatzema la definició del nou «TableBorder2»
    Dim tableFormat as New com.sun.star.table.TableBorder2
    tableFormat.TopLine = lineFormat
    tableFormat.BottomLine = lineFormat
    tableFormat.IsTopLineValid = True
    tableFormat.IsBottomLineValid = True
    ' Aplica la formatació de taula a l'interval «B2:E5»
    Dim oCell as Object
    oCell = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellRangeByName("B2:E5")
    oCell.TableBorder2 = tableFormat
  End Sub
 

La macro es pot implementar en Python d'aquesta manera:


  from com.sun.star.table import BorderLineStyle as cStyle
  from scriptforge import CreateScriptService
  
  def tableBorder2Example():
    bas = CreateScriptService("Basic")
    line_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.BorderLine2")
    line_format.LineStyle = cStyle.SOLID
    line_format.LineWidth = 18
    line_format.Color = bas.RGB(0, 0, 0)
    table_format = createUnoStruct("com.sun.star.table.TableBorder2")
    table_format.TopLine = line_format
    table_format.BottomLine = line_format
    table_format.IsTopLineValid = True
    table_format.IsBottomLineValid = True
    doc = CreateScriptService("Calc")
    cell = doc.XCellRange("B2:E5")
    cell.TableBorder2 = table_format
 
tip

Refer to the TableBorder2 Struct Reference in the LibreOffice API documentation to learn more about its attributes.


Ens cal la vostra ajuda!