Cridar scripts de Python des de Basic

És possible cridar scripts de Python des de macros de LibreOffice Basic, i es poden obtindre funcionalitats interessants com ara:

tip

És recomanable familiaritzar-se amb les característiques de LibreOffice Basic i la interfície de programació d'aplicacions (API) abans de fer crides de Basic a Python, JavaScript o un altre motor de scripts.


Recuperació d'scripts Python

Els scripts de Python poden ser independents, compartits o estar incrustats en els documents. Per a executar-los, s'han d'incloure les ubicacions dels scripts de Python en LibreOffice Basic. Cercar objectes UNO compatibles amb la interfície com.sun.star.script.provider.XScript permet que s'executen els scripts de Python:


     Option Explicit
       
     Public Function GetPythonScript(macro As String, _
         Optional location As String) As com.sun.star.script.provider.Xscript
       ''' Pren l'objecte de l'script de Python abans de l'execució
       ' Arguments:
       '  macro  : com a «library/module.py$macro» o «module.py$macro»
       '····location: com a «document», «share», «user» o ENUM(eració)
       ' Resultat:
       '  s'ha localitzat el servei com.sun.star.script.provider.XScript de l'UNO'''
       If IsMissing(location) Then location = "user"
       Dim mspf As Object ' com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory
       Dim sp As Object ' compatible amb com.sun.star.script.provider.XScriptProvider
       Dim uri As String
       If location="document" Then
         sp = ThisComponent.getScriptProvider()
       Else
         mspf = CreateUnoService("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory")
         sp = mspf.createScriptProvider("")
       End If
       uri = "vnd.sun.star.script:"& macro &"?language=Python&location="& location
       GetPythonScript = sp.getScript(uri)
     End Function ' GetPythonScript
   

Execució de scripts en Python

The LibreOffice Application Programming Interface (API) Scripting Framework supports inter-language script execution between Python and Basic, or other supported programming languages for that matter. Arguments can be passed back and forth across calls, provided that they represent primitive data types that both languages recognize, and assuming that the Scripting Framework converts them appropriately.

Sintaxi

workstation_name = script.invoke(Array(), Array(), Array())

opSysName = script.invoke(Array(), in_outs, Array()) ' in_out és una matriu

file_len = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

normalizedPath = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

Exemples de scripts incrustats

Les rutines ComputerName i GetFilelen criden als seus homòlegs Python utilitzant la funció GetPythonScript abans esmentada. La gestió d'excepcions no s'ha detallat.


     Option Explicit
     Option Compatible ' S'admeten propietats
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get ComputerName As String
       '''Nom de l'estació de treball'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$computer_name", "document")
       ComputerName = scr.invoke(Array(), Array(), Array())
     End Property ' ComputerName
       
     Private Function GetFilelen(systemFilePath As String) As Currency
       '''Mida del fitxer en bytes'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$get_size", Script.ISEMBEDDED)
       GetFilelen = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array(),)
     End Function ' GetFilelen
       
     Private Type _SCRIPT_LOCATION
       ISEMBEDDED As String ' script del document
       ISPERSONAL As String ' script d'usuari
       ISSHARED As String ' macro del LibreOffice
     End Type ' _SCRIPT_LOCATION
       
     Public Function Script() As Object ' Text enumeration
       Static enums As _SCRIPT_LOCATION : With enums
       If .ISEMBEDDED = "" Then
         .ISEMBEDDED = "document" ' script del document
         .ISPERSONAL = "user" ' scripts d'usuari
         .ISSHARED = "share" ' macro del LibreOffice
       End If : End With ' enums
       Script = enums
     End Function ' Script
   

Es criden dos mòduls Python diferents. Es poden incrustar en el document actual o bé emmagatzemar-se en el sistema de fitxers. S'omet la comprovació del tipus d'argument per obtindre claredat


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import platform
     
     def computer_name() -> str:
       return platform.node()
     
     def OSname() -> str:
       return platform.system()
   

     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import os.path
     
     def get_size(systemFilePath: str) -> str:
       return str(os.path.getsize(systemFilePath))
     
     def normalyze(systemPath: str) -> str:
       return os.path.normpath(systemPath)
   

Exemples d'scripts personals i compartits

El mecanisme de crida per a scripts personals o compartits de Python és idèntic al dels scripts incrustats. Els noms de les biblioteques estan assignats a carpetes. El càlcul del perfil d'usuari del LibreOffice i dels camins de fitxer dels mòduls compartits del sistema es pot realitzar tal com es detalla en Obtindre informació de la sessió. Les rutines OSName, HelloWorld i NormalizePath descrites a sota criden llurs homòlegs en Python, fent servir la funció GetPythonScript abans esmentada. La gestió d'excepcions no es detalla ací.


     Option Explicit
     Option Compatible ' S'admeten propietats
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get OSName As String
       '''El nom d'una plataforma, com ara «Linux», «Darwin» o «Windows»'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$OSname", Script.ISPERSONAL)
       OSName = scr.invoke(Array(), Array(), Array()) 
     End Property ' OSName
       
     Private Sub HelloWorld()
       '''exemple de Python compartit al LibreOffice'''
       scr = GetPythonScript("HelloWorld.py$HelloWorldPython", Script.ISSHARED)
       scr.invoke(Array(), Array(), Array(),)
     End Sub ' HelloWorld
       
     Public Function NormalizePath(systemFilePath As String) As String
       '''Elimina el «\..» superflu al camí'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$normalyze", "user")
       NormalizePath = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())
     End Function ' NormalizePath
   

Mòduls estàndards de Python

El Python incrustat a LibreOffice conté moltes biblioteques estàndard de les quals es beneficiaran. Tenen un ric conjunt de funcionalitats com ara, entre altres:

Ens cal la vostra ajuda!