Access2Base

Què és l'Access2Base?

Access2Base is a LibreOffice BASIC library of macros for (business or personal) application developers and advanced users. It is one of the libraries stored in "Application macros and dialogs".

The functionalities provided by the implemented macros are all directly inspired by Microsoft Access. The macros are callable mainly from a LibreOffice Base application, but also from any LibreOffice document (Writer, Calc, ...) where access to data stored in a database makes sense.

L'API de l'Access2Base est√† dissenyada per ser m√©s concisa, intu√Įtiva i f√†cil d'aprendre que l'API est√†ndard de l'UNO (API = interf√≠cie de programaci√≥ d'aplicacions, per les seues sigles en angl√©s).

Icona d'avís

La biblioteca està documentada al web http://www.access2base.com


Les macros implementades inclouen:

 1. una API simplificada i extensible per a la manipulació de formularis, diàlegs i controls similar al model d'objectes del Microsoft Access

 2. una API per a l'accés a bases de dades amb taules, consultes, conjunts de registres i objectes de camp,

 3. un nombre d'accionsamb una sintaxi idèntica a les macros i accions del Microsoft Access corresponents

 4. les funcions de base de dades DLookup, DSum, ...

 5. el suport de la notació curta com Forms!myForm!myControl

a més

 1. un gestor d'errors i excepcions compatible,

 2. facilitats per a programar esdeveniments per a formularis, diàlegs i controls

 3. la compatibilitat amb formularis incrustats i independents (Writer).

Compareu l'Access2Base amb el Microsoft Access VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Ens cal la vostra ajuda!