Access2Base

Què és l'Access2Base?

L'Access2Base és una biblioteca de macros del LibreOffice Basic per a desenvolupadors d'aplicacions (de negocis o personals) i usuaris avançats. És una de les biblioteques emmagatzemades a «Macros i diàlegs del LibreOffice».

Totes les funcionalitats que proporcionen les macros implementades estan inspirades directament en el Microsoft Access. Les macros es poden cridar principalment des d'una aplicació LibreOffice Base, però també des de qualsevol document del LibreOffice (Writer, Calc) en què l'accés a dades guardades en una base de dades siga lògic.

L'API de l'Access2Base està dissenyada per ser més concisa, intuïtiva i fàcil d'aprendre que l'API estàndard de l'UNO (API = interfície de programació d'aplicacions, per les seues sigles en anglés).

Icona d'avís

La biblioteca està documentada al web http://www.access2base.com


Les macros implementades inclouen:

 1. una API simplificada i extensible per a la manipulació de formularis, diàlegs i controls similar al model d'objectes del Microsoft Access

 2. una API per a l'accés a bases de dades amb taules, consultes, conjunts de registres i objectes de camp,

 3. un nombre d'accionsamb una sintaxi idèntica a les macros i accions del Microsoft Access corresponents

 4. les funcions de base de dades DLookup, DSum, ...

 5. el suport de la notació curta com Forms!myForm!myControl

a més

 1. un gestor d'errors i excepcions compatible,

 2. facilitats per a programar esdeveniments per a formularis, diàlegs i controls

 3. la compatibilitat amb formularis incrustats i independents (Writer).

Compareu l'Access2Base amb el Microsoft Access VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Ens cal la vostra ajuda!