Štampač

Postavi opcije štampanja za kovertu.

To access this command...

Choose Insert - Envelope - Printer tab


Posavjetuj se sa dokumentacijom koja je došla sa vašim štampaæem za podešavanje štampaæa za koverte. Zavisno od modela štampaæa, koverte bi možda trebale biti postavljene lijevo, desno, u sredini, i ili licem prema gore ili licem prema dole.

Vodoravno lijevo

Postavlja kovertu vodoravno sa lijevog kraja ladice pisaèa.

Vodoravni centar

Postavlja kovertu vodoravno sa centra ladice pisaèa.

Vodoravno desno

Postavlja kovertu vodoravno sa desnog kraja ladice pisaèa.

Vertikalno lijevo

Postavlja kovertu vertikalno sa lijevog kraja ladice pisaèa.

Vertiklani centar

Postavlja kovertu vertikalno sa centra ladice pisaèa.

Vertikalno desno

Postavlja kovertu vertikalno sa desnog kraja ladice pisaèa.

Štampaj od vrha

Postavlja kovertu sa licem prema gore u ladici pisaèa.

Štampanje od dna

Postavlja kovertu sa licem prema dole u ladici pisaèa.

Pomjeranje udesno

Upišite kolièinu da pomaknete podruèje štampanja udesno.

Pomjeranje prema dole

Upišite kolièinu da pomaknete podruèje štampanja prema dole.

Trenutni štampaæ

Prikazuje ime trenutnog štampaæa.

Postavka

Otvara odjel postavke štampaæa gdje možete definisati dodatne postavke štampaæa, kao format papira i orijentaciju.

Please support us!