HTML Export - Page 2

Određuje tip publikacije (objavljivanja).

Možete precizirati želite li uključiti okvire, kreirati naslov, ili prikazati zabilješke prezentacije.

To access this command...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 2 of the wizard.


Vrsta izdanja

Definira osnovne postavke za namjenski izvoz.

Standardni HTML format

Kreira standardne HTML stranice iz izvezenih stranica.

Standardni HTML sa okvirima

Kreira standardne HTML stranice sa okvirima. Izvezena stranica će biti smještena u glavni okvir, a okvir sa lijeve strane će prikazivati tabelu sa sadržajem u formi hiperlinkova.

Kreiraj naslovnu stranicu

Kreira naslovnu stranicu za vaš dokument.

Specificira da su vaše bilješke također prikazane.

Automatski

Kreira dodijeljenu HTML prezentaciju kao kiosk izvoz, u kojoj se slajdovi smjenjuju automatski nakon predodređenog vremena.

Kao što je izjavljeno u dokumentu

Izmjena slajdova zavisi od vremena koje ste postavili za svaki slajd u prezentaciji. Ako postavite izmjenu stranica ručno, HTML uvodi novu stranicu pritiskom na bilo koju tipku na tastaturi.

Automatski

Izmjena stranica se dešava automatski nakon isteka predodređenog perioda vremena i ne zavisi o sadržaju prezentacije.

Vrijeme za pregled slajda

Definiše količinu vremena za pregled svakog slajda.

Beskonačno

Automatski ponovo pokreće HTML prezentaciju kada se prikaže posljednji slajd.

WebCast

U WebCast eksportu, automatske skripte će biti napravljene sa Perl ili ASP podrškom. Ovo omogućava govorniku (na primjer, govornik na telefonskoj konferenciji koji koristi pokaz prezentacije na Internetu) da promjeni slajdove na web preglednicima slušaoca. Naći ćete više informacija na WebCast poslije u ovoj sekciji.

Active Server Pages (ASP)/Aktivne Server Stranice

Kada izaberete ASP opciju, WebCast eksport kreira ASP stranice. Zapamtite da HTML prezentacija može biti podržana samo od web preglednika koji podržava ASP.

Perl

WebCast eksport koristi da kreira HTML stranice i Perl skripte.

URL za slušaoce

Precizira URL (apsolutni ili relativni) koji će biti unesen od strane gledalaca kako bi vidjeli prezentaciju.

URL za prezentaciju

Precizira URL (apsolutni ili relativni), gdje je kreirana HTML prezentacija na web serveru sačuvana.

URL za Perl skripte

Precizira URL (apsolutni ili relativni) za napravljene Perl skripte.

Više informacija o WebCast Eksportu

Postoje dvije moguće opcije za izvoz LibreOffice Impress prezentacija korištenjem WebCast tehnologije: Active Server Pages (ASP)/ Aktivne Server Stranice i Perl.

Warning Icon

U oba slučaja, WebCast treba HTTP server koji nudi ili Perl ili ASP kao skripte. Tako da, opcije za eksportovanje zavise od HTTP servera koji se koristi.


WebCast u ASP

Eksportovanje

Nemojte koristiti isti direktorij za dva različita HTML izvoza.

Korištenje ASP WebCast

Možete koristiti WebCast čim se izvezenim datotekama može pristupiti sa HTTP servera

Primjer:

Pretpostavimo da ste instalirali Microsoft Internet Information Server na vaš računar. Unijeli ste "c:\Inet\wwwroot\presentation" direktorij kao HTML izlazni direktorij tokom IIS postavljanja. URL vašeg računara je prepostavljen kako slijedi: "http://myserver.com".

Gledaoci sada mogu vidjeti izabrani slajd kroz URL http://myserver.com/presentation/webcast.asp. Oni ne mogu nastaviti na druge slajdove koji se nalaze na ovom URL-u, osim ako znaju imena datoteka. Osigurajte da HTTP server ne prikazuje listu direktorija.

WebCast ili Perl

Eksportovanje

Korištenje Perl WebCast

Datoteke koje su kreirane tokom izvoza moraju biti postavljene na HTTP serveru koji omogućava Perl. Ovo ne može biti napravljeno automatski zbog različitih HTTP servera koji podržavaju Perl. Potrebni koraci će biti opisani u nastavku. Provjerite vaš server ili pitajte administratora za mrežu kako ove korake primijenite na vaš server.

Sada biste trebali moći koristiti WebCast.

Primjer:

U ovom primjeru, imate Linux računar sa HTTP serverom. URL vašeg HTTP servera je http://myserver.com i izlazni direktorij vaših HTML dokumenata je //user/local/http/ direktorij. Vaše Perl skripte su u //user/local/http/cgi-bin/ direktoriju. Unesite secret.htm kao ime izvezene datoteke i presentation.htm kao URL za slušaoce. U URL za prezentaciju tekstualnom prozoru unesite http://myserver.com/presentation/ i za URL za Perl skripte unesite http://myserver.com/cgi-bin/.

Kada završite instaliranje Perl datoteka, osoba koja prezentuje će moći prezentovati. Slušaoci mogu vidjeti ovu prezentaciju pod URL-om http://myserver.com/presentation/presentation.htm.

Please support us!