Grupa za uređivanje

Otvara označenu grupu, tako da možete uređivati individualne objekte. Ako označena grupa sadrži ugniježdene objekte, možete ponavljati ovu komandu na podgrupe. Ova komanda ne razdvaja podgrupe trajno.

To access this command...

Open context menu - choose Enter Group.

Icon Enter Group

Unos grupa


Tip Icon

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Please support us!