Shell Function

Pokretanje druge aplikacije i definiranje odgovarajuceg stila prozora, ako je potrebno.

Sintaksa:

Shell (putanje kao String [, Stil prozora kao Integer] [, Param As String] [, bSync])

Parametar:

Ime putanje

Kompletan plan puta i naziv programa koji želite pokrenuti.

Stil prozora

Neobavezno cijeli izraz koji odreduje stil prozora u kojem se program izvršava. Moguce su sljedece vrijednosti:

0

Fokus je na skrivenom prozoru programa.

1

Fokus je na prozoru programa u standardnoj velicini.

2

Fokus je na minimiziranom prozoru programa.

3

Fokus je na maksimiziranom prozoru programa.

4

Standardna velicina prozora programa, bez fokusa.

6

Minimizirani prozor programa, fokus ostaje na aktivnom prozoru.

10

Puni prikaz.


Param

Bilo koji string izraz koji odredjuje komandnu liniju koju zelite proslijediti.

bSync

Ako je ova vrijednost stavljena na true, the Shell komanda i sve LibreOffice zadaci cekaju dok shell proces ne završi. Ako je vrijednost postavljena nafalse, konzola vraca direktno. Zadana vrijednost je false.

Error codes:

5 Invalid procedure call

53 Datoteka nije pronađena

73 Nije implementirano

Primjer:


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Please support us!