FindObject Function

Omogucava objektu da za vrijeme izvršavanja bude adresiran kao string parametar kroz ime objekta.

Na primjer, sljedeca komanda:


MyObj.Prop1.Command = 5

odgovara komandnom bloku:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Ovo dozvoljava imenima da budu dinamicki kreirana u vrijeme izvršavanja. Na primjer:

"TextEdit1" to "TextEdit5" in a loop to create five control names.

Takode pogledaj: NadiOsobinuObjekta

Sintaksa:


FindObject( ObjName As String )

Parametri:

ObjIme: String koji specificira ime objekta koje želite adresirati za vrijeme izvršavanja.

Error codes:

5 Invalid procedure call

12 Promjenjiva nije definirana

Please support us!