DefErr Statement

Prefiks definicija za tip varijabli Ako nijedan karakter ili rijec bez defaultne vrijednosti nije specificirana, DefCur naredba postavlja defaultni tip podataka, prema rangu slova

Sintaksa:


Defxxx Karakterokrug1[, Karakterokrug2[,...]]

Parametri:

Characterrange: Slova koja odredzuju okrug varijabli koje zelite vidjeti kao zadanu vrijednost tipa for

xxx: Keyword that defines the default variable type:

Keyword: Default variable type

DefErr: Greska

Primjer:


REM Prefiks definicija za tip varijabli:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefErr e
Sub ExampleDefErr
    eErr=Greska REM eErr je jedna implicitna greska vrijednosti
End Sub

Please support us!