Call Statement

Transfers the control of the program to a subroutine, a function, or a DLL procedure.

Sintaksa:


[Call] Ime [Parametar]

Parametri:

Ime: Ime potprograma, funkcije ili DLL koji želite pozvati

Parametri: Parametri koji ulze u postupku. Vrsta i broj parametara ovisi o rutinu koja se izvršava.

Note Icon

Ključna riječ je opcionalna kada se poziva postupak. Akose funkcija izvršava kao izraz, parametri moraju biti ograđen u okrugle zagrade u izjavi. Ako DLL se zove, on prvo mora biti naveden u Objavite Izjava .


Primjer:


Sub ExampleCall
Dim sVar As String
    sVar = "LibreOffice"
    Call f_callFun sVar
End Sub

Sub f_callFun (sText as String)
    Msgbox sText
End Sub

Please support us!