Sin Function

Vraca sinus ugla. Ugao je izrazen u radijanima. Rezultat lezi u opsegu od -1 do +1.

Koristeci ugao Alfa, Sin Funkcija vraca omjer duzine suprotne strane ugla prema duzini hipotenuze u pravouglom trouglu.

Sin(Alfa) = strana suprotna uglu/hipotenuza

Sintaksa:


Sin (Broj)

Vrati vrijednost:

Double

Parametri:

Number: Brojcani izraz koji definise ugao u radijanima za koji zelite da izracunate sinus.

Da bi pretvorili stepene u radijane, pomnozi stepen sa Pi/180. Da bi pretvorili radijane u stepene, pomnozi radijane sa 180/Pi.

stepeni=(radijani*180)/Pi

radijani=(stepeni*Pi)/180

Pi je konstantna vrijednost kruga koja je zaokruzena na 3.1415926...

Error codes:

5 Invalid procedure call

Primjer:


REM U ovom primjeru, slijedeci unos je moguc za pravougli trougao:
REM Strana suprotna uglu i ugao (u stepenima) za izracunavanje duzine hipotenuze:
Sub ExampleSine
REM Pi = 3.1415926... je predefinirana varijabla
Dim d1 As Double
Dim dAlpha As Double
    d1 = InputBox("Unesite duzinu suprotne strane: ","Suprotna Strana")
    dAlpha = InputBox("Unesite ugao Alfa (u stepenima): ","Alfa")
    Ispis "Duzina hipotenuze je"; (d1 / sin (dAlpha * Pi / 180))
End Sub

Please support us!