WeekDay Function (BASIC)

Vrača broj koji korespondira danu u sedmici predstavljenog kao serijski datum koji je generisan od strane DateSerial ili DateValue funkcije.

Syntax:


Dan (broj)

Return value:

Cjelobrojno

Parameters:

Number: Integer izraz koji sadrži serijski datum koji se koristi da se iskalkuliše dan u sedmici (1-7).

Slijedeći primjer određuje dan u sedmici koristeći WeekDay funkciju kada unesete datum.

Error codes:

5 Invalid procedure call

Example:


Sub ExampleWeekDay
Dim sDay As String
REM Vrati i prikaži dan u sedmici
  Select Case WeekDay( Now )
    Case 1
      sDay="Nedjelja"
    Case 2
      sDay="Ponedjeljak"
    Case 3
      sDay="Utorak"
    Case 4
      sDay="Srijeda"
    Case 5
      sDay="Četvrtak"
    Case 6
      sDay="Petak"
    Case 7
      sDay="Subota"
  End Select
  msgbox "" + sDay,64,"Danas je"
End Sub

Please support us!