RmDir Statement

Briše postojeći direktorij sa medija za podatke.

Syntax:

RmDir Statement diagram


MkDir tekst kao string

Parameters:

Text: Svaki izraz od niza karaktera koji specificira ime i putanju direktorija koji želite da izbrišete. Možete također koristiti URL notaciju.

Ako putanja nije određena, RmDir izjava pretražuje za direktorij koji želite da izbrišete na trenutnoj putanji. Ako nije tu pronađen, poruka o grešci se pojavi.

Error codes:

5 Invalid procedure call

D'oh! You found a bug (text/sbasic/shared/00000003.xhp#err76 not found).

Example:


Sub ExampleRmDir
    MkDir "C:\Test2"
    ChDir "C:\test2"
    MsgBox Curdir
    ChDir "\"
    RmDir "C:\test2"
End Sub

Please support us!