Name Statement

Preimenuje postojeći dokument ili direktorij.

Sintaksa:


Name OldName As String As NewName As String

Parametri:

Tekst: Svaki izraz od niza karaktera koji specificira naziv i putanju direktorija koji će biti kreiran. Također možete koristiti URL notaciju.

Primjer:


Sub ExampleReName
On Error GoTo Error
FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"
Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"
End
Error:
If err = 58 Then
    msgbox "Dokument već postoji"
End If
End
End Sub

Please support us!