MkDir Statement

Kreira novi direktorij na mediju za podatke.

Sintaksa:


MkDir tekst kao string

Parametri:

Tekst: Svaki izraz od niza karaktera koji specificira naziv i putanju direktorija koji će biti kreiran. Također možete koristiti URL notaciju.

Ako putanja nije određena, direktorij će biti kreiran unutar trenutačnog.

Error codes:

5 Invalid procedure call

D'oh! You found a bug (text/sbasic/shared/00000003.xhp#err76 not found).

Primjer:


Sub ExampleFileIO
Primjer za funkcije od organizacije dokumenata
Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"
Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"
Const sSubDir1 As String ="Test"
Const sFile2 As String = "Copied.tmp"
Const sFile3 As String = "Renamed.tmp"
Dim sFile As String
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1
  ChDir( sDir1 )
  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Da li direktorij postoji ?
    MkDir sSubDir1
    MsgBox sFile,0,"Napravi direktorij"
  End If
  sFile = sFile + "/" + sFile2
  FileCopy sFile1 , sFile
  MsgBox fSysURL(CurDir()), 0, "Trenutni direktorij"
  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Vrijeme kreiranja"
  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen(sFile), 0, "Dužina dokumenta"
  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr(sFile), 0, "Atributi dokumenta"
  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  Preimenuje u istom direktoriju
  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3
  SetAttr( sFile, 0 ) 'Obriši sve atribute
  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"Atributi novog dokumenta"
  Kill sFile
  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1
End Sub
 
Pretvara sistemsku putanju u URL-u
Function fSysURL( fSysFp As String ) As String
Dim iPos As String
  iPos = 1
  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())
  Do While iPos > 0
    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")
    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())
  Loop
  zapeta sa DOS
  iPos = Instr(1,fSysFp,":")
  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")
  fSysURL = "file://" & fSysFp
End Function

Please support us!