Header and Footer

This submenu includes commands to add and remove page headers and footers.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

From the menu bar:

Choose Insert - Header and Footer.


ཤོག་སྨིན་

ཡན་ལག་ཚལ་ཐོའི་ནང་བདམས་པའི་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་གཞིགས་ནས་ཤོག་སྨིན་ཁ་སྣོན་ནམ་སུབ་པ ཤོག་སྨིན་དེ་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་ལྡན་པའི་ཤོག་ངོས་ཡོད་ཚད་ནང་ཁ་སྣོན་བྱས་ཆོག།གསར་འཛུགས་བྱས་པའི་ཡིག་ཚགས་ནང་ "ཚད་ལྡན་"ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་ཁོ་ན་སྒྲིག་ཡོད་ གལ་སྲིད་ཡིག་ཚགས་ནང་ཤོག་ངོས་བཟོ་ལྟ་གཞན་དག་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་ན་ བཟོ་ལྟའི་འདེངདག་དེ་རྗེས་རེའུ་འགོད་ནང་མངོན་པ།

ཤོག་ཞབས་

ཁྱེད་ཀྱི་ཡན་ལག་ཚལ་ཐོའི་ནང་བདམས་པའི་ཤོག་ངོས་རྣམ་པར་དམིགས་ཏེ་ཤོགཞབས་ནམ་བསུབ་ཆོག་ཤོགཞབས་ཐོག་ཤོག་ངོས་རྣམ་པ་མཐུན་པའི་ཤོག་ངོས་ཚང་མའི་ནང་གསབ་སྟོན་ཐུབ་གསར་དུ་བཟོས་པའི་ཡིག་ཚགས་ནང་ ཚད་ལྡན་ ཤོག་ངོས་ཁོ་ན་སྟོན་དགོས་ གལ་ཏེ་ཡིག་ཚང་ནང་ཤོག་ཞབས་རྣམ་པ་གཞན་ཉེར་སྤྱོད་བྱས་ཡོད་ན་ རྣམ་པ་ དེ་དག་ཀྱང་རིས་ཚན་ནང་མཚོན་ཐུབ།

Please support us!