རེའུ་མིག་བྱ་ཡུལ་ཚང་

[རེའུ་མིག་བྱ་ཡུལ་ཚང་]རེའུ་མིག་དགོས་ངེས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཁག་གི་བྱེད་ནུས་ལས་སྣོན་ཚུད་ཡོད། འོད་རྟགས་དེ་རེའུ་མིག་ནང་སྤོས་ རེའུ་མིག་ཚང་མངོན་ཐུབ།

Insert Table

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

རིས་འགོད་

རེའུ་མིག

ཐིག་སྐུད་བཟོ་ལྟ།

རིས་རྟགས་འདི་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་ཐིག་སྐུད་བཟོ་ལྟ་ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ དེའི་ནང་མཐའ་སྒྲོམ་ཐིག་སྐུད་བཟོ་ལྟ་བཟོ་བཅོས་བྱ་ཆོག་

རིས་རྟགས།

ཐིག་སྐུད་བཟོ་ལྟ།

མཐའ་སྒྲོམ་ཚོས་གཞི།

"མཐའ་སྒྲོམ་ཚོས་གཞི།"རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་རིས་རྟགས་ཀྱིས་[མཐའ་སྒྲོམ་ཚོས་གཞི།]འཕྱོ་འགུལ་ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེའོ་ དེ་བརྒྱུད་ནས་བྱ་ཡུལ་མཐའ་སྒྲོམ་གྱི་ཚོས་གཞི་བཟོ་བཅོས་བྱ་ཆོག་

རིས་རྟགས།

མཐའ་སྒྲོམ་ཚོས་གཞི།

མཐའ་སྒྲོམ།

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

རིས་རྟགས།

མཐའ་སྒྲོམ།

སྐོང་གསབ་ཚོས་གཞི་

རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་ཡོ་བྱད་ཚང་།ཁ་འབྱེད་རྒྱུ་དང་ དེའི་ནང་དུམ་བུའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཚོས་གཞིར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། ཚོས་གཞི་འདི་མིག་སྔའི་དུམ་མཚམས་སམ་བདམས་པའི་དུམ་བུའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལ་ཉེ་བར་སྤྱོད།

Icon Background color

ཚོས་གཞི་སྐོང་གསབ།

ཐིག་སྐུད་ཚོས་གཞི་

Combines the contents of the selected cells into a single cell, retaining the formatting of the first cell in the selection.

Icon Merge Cells

དྲ་མིག་ཟླུ་སྒྲིལ།

Icon Unmerge Cells

དུས་ཚོད།

Opens a toolbar that contains functions for optimizing the rows and columns in a table.

རིས་རྟགས།

Optimize Size

Top

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

Center (vertical)

Centers the contents of the cell between top and bottom of the cell.

Bottom

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

ཕྲེང་བསྒར་འཛུད་

རེའུ་མིག་ནང་འོད་རྟགས་གང་དུ་གནས་སའི་འོག་ཏུ་ཕྲེང་གཅིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཕྲེང་མང་པོ་ཞིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ནས་ ལྟོ་བཅས་ཀྱི་གློང་སྒྲོམ་(རྣམ་གཞག་ - ཕྲེང་ - བསྒར་འཛུད་)འདེམས་པ་ བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག་ རིས་རྟགས་དེར་རྐྱང་རྡེབ་མ་བྱས་གོང་ཕྲེང་མང་པོ་ཞིག་འདེམས། དཔར་ན་ཐབས་ཤེས་གཉིས་པ་བེད་སྤྱོད་ནས་ བསྒར་འཛུད་ཀྱི་ཕྲེང་དེ་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཕྲེང་དང་མཚུངས་པའི་མཐོ་ཚད་ཡོད།

རིས་རྟགས་

ཕྲེང་བསྒར་འཛུད་

སྟར་བསྒར་འཛུད་

རེའུ་མིག་ནང་འོད་རྟགས་གང་དུ་གནས་སའི་འོག་ཏུ་སྟར་གཅིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཕྲེང་མང་པོ་ཞིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ནས་ ལྟོ་བཅས་ཀྱི་གླེང་སྒྲོམ་(རྣམ་གཞག་ - སྟར་་ - བསྒར་འཛུད་)འདེམས་པ་ བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག་ རིས་རྟགས་དེར་རྐྱང་རྡེབ་མ་བྱས་གོང་ཕྲེང་མང་པོ་ཞིག་འདེམས། དཔར་ན་ཐབས་ཤེས་གཉིས་པ་བེད་སྤྱོད་ནས་ བསྒར་འཛུད་ཀྱི་ཕྲེང་དེ་འདེམས་ངེས་ཀྱི་སྟར་དང་མཚུངས་པའི་མཐོ་ཚད་ཡོད།

རིས་རྟགས་

སྟར་བསྒར་འཛུད་

ཕྲེང་སུབ་པ་

རེའུ་མིག་ནང་གི་འདེམས་ངེས་པའི་ཕྲེངབསུབ་རྒྱུ

Icon Delete Row

ཕྲེང་སུབ་པ།

སྟར་སུབ་པ་

རེའུ་མིག་ནང་འདེམས་ངོས་ལྟར་བསུབ་པ།

Icon Delete Column

ཕྲེང་སུབ་པ།

རང་འགུལ་རྣམ་གཞག་

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས་

འདམས་ཟིན་རིའུ་མིག་གཏོགས་གཞིག་གཏན་འཁེལ་ དཔེར་ན་མིང་སྙོམ་གཤིབ་ཐབས་ཚུལ་ བར་རྒྱང་ སྟར་ཞེང་ མཐའ་སྒྲོམ་དང་རྒྱབ་ལྗོངས་

རིམ་སྒྲིག་

ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་ཨང་ཀའི་གོ་རིམ་ཐོག་འདེམས་ངེས་པའི་དུམ་མཚམས་ལ་རིམ་སྒྲིག་བྱ་མང་ཤོས་ལ་རིམ་སྒྲིག་འགན་གནད་ཡི་གེ་གསུམ་མཚན་འཇོག་པ་མ་ཟད་རིམ་སྒྲིག་འགན་གནང་ཡི་གེ་དེ་ཡིག་འབྲུ་དང་ཨང་ཀི་ཚོ་སྒྲིག་ཆོག་

རང་འགུལ་གྱི་སྡོམས་ཐོབ་འཚོལ་བ་

སྡོམས་ཐོབ་འའཚོལ་བའི་བྱེད་ནུས་གསོལ་སློང་བྱེད་ ངེས་པར་དུ་འོད་རྟགས་དེ་རྩིས་རྒྱག་འཇུག་འབྲས་མངོན་དགོས་པའི་དྲ་མིག་ནང་འཇོག་འགྱུར་དོ་སྣ་བྱེད།

Icon

རང་འགུལ་གྱི་སྡོམས་ཐོབ་འཚོལ་བ་

Please support us!