ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་བྱ་ཡུལ་ཚང་

[པར་རིས་བྱ་ཡུལ་ཚང་]རྣམ་གཞག་ཅན་དང་གནས་འདེམས་ངེས་ཀྱི་གནས་རིས་པར་རིས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་སྤྱོད་པ་ཚུད་ཡོད།

Image Filter

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

Icon Filter

ཚད་ལྡན་འཚག་འདེམས།

པར་རིས་མ་ཚུལ།

འདེམས་ངེས་རིས་གཟུགས་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་གཏོགས་གཤིས་སྒྲོག་དགོས། མིག་སྔའི་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ནང་འཛུད་དམ་ཐག་སྦྲེལ་རིས་གཟུགས་བྱ་ཡུལ་ལ་བཟོ་བཅོས་མི་ཐེབས་པར་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱས་པ་ཙམ་ཡིན།

དྲ་མིག་བཟོ་ལྟ།

པར་རིས་མ་ཚུལ།

མཆན་འགོད།

Opens the Color toolbar so you can edit some properties of the selected object.

གསལ་དྭངས་ཚད།

རིས་གཟུགས་བྱ་ཡུལ་གྱི་གསལ་དྭངས་ཚད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ། གྲངས་ཐང་འདེམས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནི་ 0%(གསལ་དྭངས་མིན་པ་)ནས་ +100%(རྦད་དེ་གསལ་དྭངས་)བར་རོ།

རིས་རྟགས།

གསལ་དྭངས་ཚད།

དྲང་འཕྱང་མགོ་རྟིང་སློག་

Flips the selected image vertically.

ཆུ་སྙོམས་མགོ་རྟིང་སློག་

Flips the selected image horizontally.

བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས་

Formats the size, position, and other properties of the selected image.

Icon Graphics Properties

བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས།

Please support us!