ཡོ་བྱད་ཚང་

ས་བཅད་འདིས་LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ནང་སྤྱོད་རུང་ཡོ་བྱད་ཚང་གི་རགས་བཤད་མཁོ་འདོན་བྱེད། This overview describes the default toolbar configuration for LibreOffice.

རྒྱུན་སྤྱོད་ཡོ་བྱད་ཚང་

[རྒྱུན་སྤྱོད་ཡོ་བྱད་ཚང་]གིས་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ལ་རྒྱུན་སྤྱོད་བྱ་བའི་བཀའ་ཚིག་མཁོ་འདོན་བྱེད།

རྣམ་གཞག་ཡོ་བྱད་ཚང་

The Formatting bar contains several text formatting functions.

རིས་འགོད་ལས་ཀའི་ཚང་

The Drawing bar contains frequently used editing tools. Click the arrow next to an icon to open a toolbar that contains additional commands.

ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་བྱ་ཡུལ་ཚང་

[པར་རིས་བྱ་ཡུལ་ཚང་]རྣམ་གཞག་ཅན་དང་གནས་འདེམས་ངེས་ཀྱི་གནས་རིས་པར་རིས་ཀྱི་བྱེད་ནུས་སྤྱོད་པ་ཚུད་ཡོད།

ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་བྱ་ཡུལ་ཚང་

སྒྲོམ་གཞི་འདེམས་སྐབས་ [ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་བྱ་ཡུལ་ཚང་]གལ་ཆེན་གྱི་སྒྲོམ་གཞིའི་རྣམ་གཞག་དང་གནས་ངེས་བྱེད་ནུས་ཁག་མཁོ་འདོན།

OLE བྱ་ཡུལ་ཚང་

བྱ་ཡུལ་འདེམས་སྐབས་[OLE བྱ་ཡུལ་ཚང་]མངོན་ གཞན་གལ་ཆེན་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅན་དང་གནས་ངེས་བྱ་ཡུལ་གྱི་བྱེད་ནུས་སྤྱོད་པ་ཁ་ཤས་ཚུད།

རེའུ་མིག་བྱ་ཡུལ་ཚང་

[རེའུ་མིག་བྱ་ཡུལ་ཚང་]རེའུ་མིག་དགོས་ངེས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཁག་གི་བྱེད་ནུས་ལས་སྣོན་ཚུད་ཡོད། འོད་རྟགས་དེ་རེའུ་མིག་ནང་སྤོས་ རེའུ་མིག་ཚང་མངོན་ཐུབ།

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ཚང་

You can see the Drawing Object Properties bar in Writer and Calc. Select the menu View - Toolbars - Drawing Object Properties. The controls are enabled when a drawing object is selected. You see some different icons by default, whether the current document is a text document or a spreadsheet.

རྣམ་གྲངས་མཚོན་རྟགས་དང་ཡོ་བྱད་ཚང་ཨང་སྒྲིག་

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་ཚང་

རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ནང་གི་ཡི་གེའི་བཀའ་ཚིག་སྤྱོད་པ་ཚུད་ཡོད། རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ནང་ཙིག་རྟགས་ཆ་རྡེབ་སྐབས་[ཡི་གེ་བྱ་ཡུལ་ཚང་]མངོན་ཡོད།

གནས་སྟངས་ཚང་

"གནས་སྟངས་ཚང་"ནང་འབྲེལ་ཡོད་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱིས་ཆ་འཕྲིན་ཚུད་ཡོདཔ་མ་ཟད་དམིགས་བསལ་བྱེད་ནུས་ཀྱི་གནོན་མཐེབ་ལྡན་པ་ཁག་མཁོ་འདོན་བྱེད།

Print Preview

The Print Preview Bar appears when you view the current document in the print preview mode.

རེའུ་མིག་གཞི་གྲངས་ཡོ་བྱད་ཚང་

[རེའུ་མིག་གཞི་གྲངས་ཡོ་བྱད་ཚང་]སྤྱད་ནས་གཞི་གྲངས་མཐོང་རིས་ཚོད་འཛིན་བྱེད།

ཚད་ཁྲེ་

ཚད་ཁྲེ་ལ་ཤོག་ངོས་ཚད་རྟགས་མངོན་པ་མ་ཟད་ད་དུང་བྲིས་འགོད་མཐེབ་བྲིས་རྟགས་ནང་ སྐུམ་བྲིས་རྟགས་ ཤོག་མཐའི་བར་ཐག་དང་ཚང་དབྱེའི་བྲིས་རྟགས་ཡང་མངོན་ཐུབ། ཙིག་རྟགས་བཀོལ་སྤྱོད་སྤྱད་དེ་སྟབས་བདེའི་སྒོ་ནས་བཀོད་སྒྲིག་འདི་དག་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

རྩོམ་སྒྲིག་ཚང་

[རྩོམ་སྒྲིག་ཚང་]རྩིས་རྒྱག་གསར་གཏོད་སྤྱོད་རུང་བ་མ་ཟད་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད། [རྩོམ་སྒྲིག་ཚང་]མངོན་ F2 མཐེབ་གནོན།

ཡོ་བྱད་ཚང་བསྒར་འཛུད་

ཡོ་ཆས་ཚང་ནང་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ པར་རིས་ རེའུ་མིག་དང་གཞན་གྱི་སྤྱོད་པའི་བྱེད་ནུས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པར་སྣ་ཚོགས་ཚུད་ཡོད།

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Mail Merge Toolbar

The Mail Merge Toolbar contains commands for the final steps of the mail merge process.

Please support us!