Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Design Mode

Enable or disable form design mode.

Control Wizards

Enable or disable control wizards.

ཤོག་བྱང་

རིས་རྟགས་

Adds a field for displaying text labels. These labels are only for displaying predefined text, and not for entering text.

ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་

རིས་རྟགས་

Adds an input box where you can enter and edit text.

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་

རིས་རྟགས་

གསབ་སྣོན་ཁ་ཕྱེ་བའམ་ཁྱ་བརྒྱབ་པའི་བྱེད་ནུས་ཤིག་གི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་སྤྱོད་པ།

འདེམས་གཞིའི་གནོན་མཐེབ་

རིས་རྟགས་

Adds a button that allows a user to select from a number of options. Grouped option buttons must have consecutive tab indices. They are commonly encircled by a group box. If you have two groups of option buttons, you must insert a tab index between the tab indices of the two groups on the group frame.

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་

རིས་རྟགས་

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་གསབ་སྣོན། ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནི་རྐྱང་ཕྲེང་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གཞི་རེད་ དེ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་རེའུ་འགོད་ཅིག་ཁ་ཕྱེ་ཆོག་པ་དེས་རེའུ་འགོད་ནང་གི་གཤར་བྱང་འདེམས་པ་མཁོ་འདོན་བྱེད། གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང་གི་གཤར་བྱང་"ཀློག་ཙམ་"ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་ཆོག

བཀའ་ཚིག་གནོན་མཐེབ་

རིས་རྟགས་

བཀའ་ཚིག་གནོན་མཐེབ་གསབ་སྣོན།བཀའ་ཚིག་གནོན་མཐེབ་ནི་རང་མཚན་འཇོག་བྱ་བའི་བཀའ་ཚིག་ལག་བསྟར་ལ་སྤྱོད་རུང་། དཔེར་ན་ ཙི་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ།

གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ གནོན་མཐེབ་འདིའི་ནང་ཡི་གེའམ་རིས་དབྱིབས་གསབ་སྣོན་བྱེད་ཆོག

བཪྙན་རིས་གནོན་མཐེབ།

Icon image button

མངོན་པའི་བཪྙན་རིས་ཀྱི་གནོན་མཐེབ་བཟོས།རིས་དབྱིབས་ཀྱི་མཚོན་པ་ཕུད་ བཪྙན་རིས་གནོན་མཐེབ་དང་"སྤྱིར་བཏང་།"གནོན་མཐེབ་འདྲ་བའི་གཏོགས་གཤིས་ལྡན།

རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིག་རྟགས་

རིས་རྟགས་

Adds a text box where you can define the formatting for text that is inputted or outputted as well as any limiting values.

More fields

Date, time, numerical, currency and pattern form fields.

ཚོགས་ཆུང་སྒྲོམ་

རིས་རྟགས་

གསབ་སྣོན་མཐོང་རུང་ཅན་གྱི་ཚོ་སྒྲིག་ལ་སྤྱོད་ཅིང་ཚོད་འཛིན་ཆས་ཀྱི་(དཔེར་ན་ འདེམས་གཞི་ཡིག་དུམ་)སྒྲོམ་དང་ཆ་འདྲ།

པར་རིས་ཚོད་འཛིན།

རིས་རྟགས།

བཪྙན་རིས་ཚོད་ཆས་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད། དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནས་བཪྙན་རིས་ལ་གསབ་སྣོན་བྱེད་པ་སྤྱོད།རེའུ་བྱང་ཡིག་ཚགས་ནང་དེའི་ནང་ཚོད་ཆས་ཞིག་ཆ་རྡེབ་བྱེད་རིས་དབྱིབས་བསྒར་འཛུད།གླེང་སྒྲོམ་ཁ་འབྱེད་ བཪྙན་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ད་དུང་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོའི་(མ་ཚུལ་འཆར་འགོད་འོག་ལ་མིན་པ་)ཡོད་ གཞན་ཡང་བཪྙན་རིས་བསྒར་འཛུད་དང་སུབ་པའི་བཀའ་ཚིག་སྤྱོད་པ་ཁྱེར།

རེའུ་བྱང་ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གི་བཪྙན་རིས་མངོན་ བཪྙན་རིས་ཚོད་ཆས་ནི་འབྲི་འགོད་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་གཏན་འཁེལ་མི་བྱེད་ ད་དུང་བཪྙན་རིས་གསར་པ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཚོད་འཛིན་ངེས་པར་དུ་བཪྙན་རིས་རིགས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ཞིག་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་ དེར་བརྟེན་ གཏོགས་གཤིས་སྒེའུ་ཁུང་ནང་གི་གཞི་གྲངས།འདེམས་གཞི་ཁཱ་ཤོག་ངོས་ཐོག་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་འཇུག་བྱེད།

གདམ་གསེས་ཡིག་ཆ་

རིས་རྟགས་

Adds a button that opens a file selection dialog.

རེའུ་མིག་ཚོད་འཛིན།

རིས་རྟགས།

Creates a table control to display a database table. If you create a new table control, the Table Element Wizard appears.

འབྲེལ་ཡོད་རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་ཀྱི་དམིགས་གསལ་ཆ་འཕྲིན།

ཕྱོགས་སྟོན་ཚང་།

རིས་རྟགས།

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

ཚོད་ཆས་གཏོགས་གཤིས།

Opens a dialog for editing the properties of a selected control.

རེའུ་བྱང་གཏོགས་གཤིས།

In this dialog you can specify, among others, the data source and the events for the whole form.

རེའུ་བྱང་ལས་རོགས།

རེའུ་བྱང་ལས་རོགས།ཁ་འབྱེད། རེའུ་བྱང་ལས་རོགས།ནང་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་རེའུ་བྱང་ཡོད་ཚད་དང་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་དེ་བཞིན་ཁག་སོ་སོར་ལྡན་པའི་ཚོད་ཆས་ཁག་མངོན་པར་བྱེད།

རི་མོས་གོ་རིམ།

རེའུ་བྱང་བདམས་རྗེས་ འཁོར་བའི་གོ་རིམ། གླེང་སྒྲོམ་ཁ་འབྱེད་པར་འགྱུར་ དེའི་ནང་ Tab མཐེབ་བརྒྱུད་ནས་གཞི་རྒྱུ་ཚོད་འཛིན་ལས་ཐོབ་པའི་མདོ་ཚེག་གི་བཤེར་འདྲེན་མཚན་འཇོག་བྱེད་ཆོག

ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ་འོག་ཁ་ཕྱེ།

Opens forms in Design Mode so that the form can be edited.

Automatic Control Focus

Enable or disable Automatic Control Focus

Please support us!