ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡི་ཚགས་ཡིག་ཚག་ཁ་གསབ་འཐུས་ཚང་

LibreOffice མིག་སྔའི་གླེང་སྒྲོམ་ནང་རྒྱུན་སྤྱོད་ཀྱི་ཡིག་ཚིག་གསོག་ཉར་བྱས་ཡོད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་ནང་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་ཡིག་ཚིག་གི་མདུན་གྱི་ཡིག་འབྲུ་གསགས་ཉར་གསོན་བྱས་LibreOffice ཡོད་ན་རང་འགུལ་ངང་ཡིག་ཚིག་འདི་འཐུས་ཚང་དུ་ཁ་གསབ་བྱེད། གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་མིག་སྔར་ཉར་གསོག་བྱས་པའི་ཡིག་ཚིག་རེའུ་འགོད་ལ་ཉར་ཚགས་བྱས་ནས་གཤམ་གྱི་གླེང་མོལ་ལ་སྤྱོད་པར་སྟབས་བདེ་ཡོང་བར་བྱེད།

If there is more than one word in the AutoCorrect memory that matches the three letters that you type, press +Tab to cycle through the available words. To cycle in the opposite direction, press +Shift+Tab.

To Accept/Reject a Word Completion

ཡིག་ཚིག་ཁ་གསབ་འཐུས་ཚང་བྱེད་ནུས་ཁ་བརྒྱབ་པ་

  1. Choose Tools - AutoCorrect - AutoCorrect Options - Word Completion.

  2. Uncheck Enable word completion.

Please support us!