ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་

ཁས་ལེན་གནས་ཚུལ་འོག་LibreOffice ཡིག་ཕྲེང་གཅིག་ནང་འཇོག་མི་ཐུབ་པ་ཡིག་ཕྲེང་གཤམ་ལ་སྤོ། གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ རང་འགུལ་ལམ་ལག་འགུལ་གྱི་ཡིག་ཆད་སྤྱད་ནས་གོང་གི་ཁས་ལེན་བཀོལ་སྤྱོད་ལས་གཡོལ་དགོས་

རང་འགུལ་ཡིག་ཆད་

རང་འགུལ་ཡིག་ཚད་ནི་དུམ་བུའི་ནང་མཁོ་བའི་གནས་སར་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། འདེམས་གཞི་འདི་དུམ་བུའི་བཟོ་ལྟདང་ཁེར་གཙང་དུམ་བུར་སྤྱད་ན་འཚམས།

དུམ་བུའི་ནང་རང་འགུལ་ངང་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་སྤྱད་དེ་ཡི་གེ་སྦྲེལ་བ་

 1. དུམ་བུའི་ནང་ཙིག་རྟགས་གཡས་མཐེབ་ཀྱིས་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་དུམ་མཚམས་འདེམས་དགོས།

 2. ཕྲེང་བརྗེ་དང་ཤོག་དབྱེ་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 3. In the Hyphenation area, select the Automatically check box.

 4. "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

དུམ་བུ་མང་པོའི་ནང་རང་འགུལ་ངང་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་སྤྱད་ནས་ཡི་གེ་སྦྲེལ་བ་

དུམ་བུ་མང་པོའི་ནང་རང་འགུལ་ངང་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་སྤྱོད་ ཁྱེད་ཀྱིས་དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟ་བེད་སྤྱོད་བྱ།

དཔེར་ན་ "ཁས་ལེན་"དུམ་མཚམས་བཟོ་ལྟའི་ནང་གི་རང་འགུལ་ཡིག་དུམ་འདེམས་གཞི་སྒུལ་སློང་བྱས་རྗེས་བཟོ་ལྟ་འདི་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་སྤྱོད་རྒྱུའི་དུམ་བུའི་ནང་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད།

 1. Choose View - Styles, and then click the Paragraph Styles icon.

 2. ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་སྤྱོད་རྒྱུའི་བཟོ་ལྟའི་སྟེང་དུ་ཙིག་རྟགས་ཀྱི་གཡས་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བཟོ་བཅོས་འདེམས་དགོས།

 3. Click the Text Flow tab.

 4. ཆད་ཡིག་ས་ཁོངས་ནང་ རང་འགུལ་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་པ།

 5. "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 6. བཟོ་ལྟ་ནི་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་སྤྱོད་རྒྱུའི་དུམ་བུར་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད།

རང་འགུལ་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་

ཕྲེང་ནང་མཁོ་བའི་གནས་སར་ལག་འགུལ་གྱིས་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་ LibreOffice ཡིས་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་སྤྱད་དགོས་ སྦྲེལ་བའི་ཡི་གེ་བཤེར་འཚོལ་བྱེད་པ་མ་ཟད་གྲོས་འཆར་གྱི་ཡིག་ཆད་མཁོ་འདོན་བྱེད།

To Manually Hyphenate Single Words

ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་མགྱོགས་མྱུར་ངང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་གསབ་སྣོན་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེར་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ +ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་(-)མཐེབ་གནོན་དགོས།

གལ་ཏེ་ཡི་གེའི་ནང་ལག་འགུལ་གྱིས་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་ལག་འགུལ་བསྒར་འཛུད་བྱ་རྒྱུའི་གནས་སར་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་སྤྱད་ནས་ཡི་གེ་འདི་སྦྲེལ་བ་ལས་ཡི་གེ་འདིའི་ནང་གི་གནས་ས་གཞན་པར་རང་འགུལ་ཡིག་ཆད་ཉེར་སྤྱོད་མི་བྱེད། ལག་འགུལ་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་སྤྱད་དེ་ཡི་གེ་སྦྲེལ་བ་དང་ཕྲེང་བརྗེ་དང་ཤོག་དབྱེ་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་སྟེང་གི་བཀོད་སྒྲིག་ལ་འབྲེལ་བ་མེད།

ལག་འགུལ་གྱིས་ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་སྤྱད་དེ་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡི་གེ་སྦྲེལ་བ་

 1. ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་སྤྱད་དེ་སྦྲེལ་རྒྱུའི་ཡི་གེ་འདེམས་པ།

 2. [ཡོ་བྱད་] - [ཡིག་སྦྲེལ་རྟགས་]འདེམས་པ།

Please support us!