ཡི་གེ་ལས་སྣོན་གྱི་ཡིག་ཚགས་ཧྲིལ་པོ་བསྒར་འཛུད་

To Insert a Text File

 1. འོད་རྟགས་ནི་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱ་རྒྱུའི་ཡིག་ཆའི་གནས་སར་འཇོག་དགོས།

 2. Choose Insert - Text from File.

 3. བསྒར་འཛུད་བྱ་རྒྱུའི་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ཪྙེད་རྗེས་"གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡི་ཚགས་ཀྱི་ནང་དོན་དེ་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགཚག་ནང་བཙུད་འཇུག་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཁུངས་ཡིག་ཆ་བཟོ་བཅོས་བྱས་པ་དང་བསྟུན་ནས་གསར་བཅོས་མི་བྱེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁུངས་ཡིག་ཚགས་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དུས་རང་འགུལ་ངང་བསྒར་འཛུད་ཀྱི་ནང་དོན་གསར་བཅོས་བྱེད་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་ཐག་སྦྲེལ་ལ་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱ།

ཡི་གེ་ལས་སྣོན་གྱི་ཡིག་ཚགས་ཧྲིལ་པོ་ཐག་སྦྲེལ་ལ་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

 1. འོད་རྟགས་ནི་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱ་རྒྱུའི་ཡིག་ཆའི་གནས་སར་འཇོག་དགོས།

 2. བསྒར་འཛུད་ - ས་ཁོངས་འདེམས་དགོས།

 3. ས་ཁོངས་གསར་པའི་་སྒྲོམ་ནང་མིང་ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་ ཐག་སྦྲེལ་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་དགོས།

 4. In the File Name box, type the name of the file that you want to insert, or click the Browse button and locate the file.

  གལ་ཏེ་དམིགས་འཛུགས་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ལ་ས་ཁོངས་ལྡན་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་"ས་ཁོངས་"སྒྲོམ་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱ་རྒྱུའི་ས་ཁོངས་འདེམས་དགོས།

 5. གལ་ཏེ་དགོས་མཁོ་ཡོད་ན་ས་ཁོངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འདེམས་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

 6. བསྒར་འཛུད་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

ཁུངས་ཡིག་དེབ་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཡོངས་ཐེངས་རེརེ་ LibreOffice རང་འགུལ་ངང་བསྒར་འཛུད་བྱས་པའི་ནང་དོན་གསར་བཅོས་བྱེད། ལག་འགུལ་གྱིས་ས་ཁོངས་ཀྱི་ནང་དོན་བཟོ་བཅོས་བྱས་ན་[ཡོ་བྱད་] - [གསར་སྐྱེད་] - [ཡོངས་རྫོགས་གསར་སྐྱེད་]འདེམས་དགོས།

Please support us!