འཁྱིལ་འཁོར་ཡི་གེ་

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ནང་ལྡན་པའི་ཡི་གེ་ཁོ་ན་འཁྱིལ་འཁོར་བྱེད།

  1. Choose View - Toolbars- Drawing to open the Drawing toolbar.

  2. ཡི་གེ་རིས་རྟགས་རིས་རྟགས་འདེམས་དགོས་

  3. ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་སྒུལ་གྱིས་ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་འགོད་བཟོ་བྱས་རྗེས་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱེད།

  4. བྱ་ཡུལ་ཕུད་པར་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ནང་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་ཡི་གེར་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས་ཡོ་བྱད་ཚང་སྟེང་གི་འཁྱིལ་འཁོར་རིས་རྟགས་རིས་རྟགས་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  5. ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཟུར་གང་རུང་སྟེང་གི་ཚོད་ཚེག་སྒུལ་འགུལ་བྱེད།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

གཞན་ཡང་ཡིག་དེབ་བྱ་ཡུལ་སྟེང་ཙིག་རྟགས་གཡས་མཐེབ་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཀྱང་ཆོག་ གནས་ས་དང་ཁྲེ་ཚུན་འདེམས་པ་ འཁྱིལ་འཁོར་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གྱི་འཁྱིལ་འཁོར་ཟུར་ཚད་དམ་གནས་ས་གསར་པ་ནང་འཇུག་བྱ།


Please support us!