འཁྱིལ་འཁོར་ཡི་གེ་

You can only rotate text that is contained in a drawing object.

To illustrate this functionality we choose a text box in the example below.

You can choose whatever drawing object fits your need from the Drawing toolbar.

  1. Choose View - Toolbars - Drawing to open the Drawing toolbar.

  2. Select the Insert Text Box Icon Insert Text Box icon.

  3. ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་སྒུལ་གྱིས་ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་འགོད་བཟོ་བྱས་རྗེས་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱེད།

  4. Click outside of the object to close the text box.

    Click on the text you entered.

  5. Click the Rotate Icon Toggle Object Rotate Mode icon on the Drawing Object Properties toolbar.

  6. ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཟུར་གང་རུང་སྟེང་གི་ཚོད་ཚེག་སྒུལ་འགུལ་བྱེད།

tip

གཞན་ཡང་ཡིག་དེབ་བྱ་ཡུལ་སྟེང་ཙིག་རྟགས་གཡས་མཐེབ་སྟེང་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཀྱང་ཆོག་ གནས་ས་དང་ཁྲེ་ཚུན་འདེམས་པ་ འཁྱིལ་འཁོར་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་བྱ་ཡུལ་གྱི་འཁྱིལ་འཁོར་ཟུར་ཚད་དམ་གནས་ས་གསར་པ་ནང་འཇུག་བྱ།


Please support us!