མཐེབ་གཞོང་སྤྱད་དེ་མིག་བཤར་དང་འདེམས་པར་བྱེད་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་ཧྲིལ་པོ་མིག་བཤར་བྱ་ཆོག་པ་མ་ཟད་མཐེབ་གཞོང་བརྒྱུད་འདེམས་ཆོག

མཐེབ་

བྱེད་ནུས་

+

གཡས་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་ གཡོན་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་

འོད་རྟགས་གཡོན་ནམ་གཡས་ལ་ཡིག་རྟགས་གཅིག་སྤོ་འགུལ་བྱེད།

འོད་རྟགས་ནི་གཡོན་ནམ་གཡས་ལ་ཡི་གེ་གཅིག་གི་སར་སྤོ་འགུལ་བྱེད།

སྟེང་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་ འོག་གཏད་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་

འོད་རྟགས་སྟེང་ངམ་འོག་ལ་ཕྲེང་གཅིག་སྤོ་འགུལ་བྱ་བར་འགྱུར།

() Moves the current paragraph up or down.

Home མཐེབ་

འོད་རྟགས་ནི་མིག་སྔའི་ཕྲེང་གི་འགོ་འཛུགས་གནས་སར་སྤོ།

འོད་རྟགས་ནི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་འགོ་ཚུགས་གནས་སར་སྤོ་བ།

Home མཐེབ་

རེའུ་མིག་ཅིག་ནང་

འོད་རྟགས་མིག་སྔའི་དྲ་མིག་ནང་དོན་གྱི་འགོ་ཚུགས་གནས་སར་སྤོ་བ།

འོད་རྟགས་ནི་མིག་སྔའི་དྲ་མིག་ནང་དོན་གྱི་འགོ་འཛུགས་གནས་སར་སྤོ་བ། བསྐྱར་དུ་གནོན་ན་འོད་རྟགས་ནི་རེའུ་མིག་ནང་གི་དྲ་མིག་དང་པོར་སྤོ། བསྐྱར་དུ་གནོན་ན་འོད་རྟགས་ནི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་འགོ་ཚུགས་གནས་སར་སྤོ་བར་འགྱུར།

End མཐེབ་

འོད་རྟགས་ནི་མིག་སྔའི་ཕྲེང་གི་མཇུག་བསྡུ་གནས་སུ་སྤོ་བ།

འོད་རྟགས་ནི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་གནས་སུ་སྤོ་བ།

End མཐེབ་

རེའུ་མིག་ཅིག་ནང་

མིག་སྔའི་དྲ་མིག་ནང་དོན་གྱི་མཇུག་བསྡུའི་གནས་སུ་སྤོ་བ།

འོད་རྟགས་མིག་སྔའི་དྲ་མིག་ནང་དོན་མཇུག་བསྡུ་སར་སྤོ། བསྐྱར་དུ་གནོན་ན་འོད་རྟགས་རེའུ་མིག་མང་གི་དྲ་མིག་མཇུག་མཐའི་ནང་སྤོ་འགུལ་བྱེད། བསྐྱར་དུ་གནོན་ན་འོད་རྟགས་ནི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བའི་གནས་སུ་སྤོ་འགུལ་བྱེད།

PgUp མཐེབ་

གོང་ག་ཤོག་ལྷེ་གཅིག་འགྲིལ་འཁོར་བྱེད།

འོག་རྟགས་ཤོག་སྨིན་ལ་སྤོ་བ།

PgDn མཐེབ་

གཤམ་ལ་ཤོག་ལྷེ་གཅིག་འགྲིལ་འཁོར་བྱེད།

འོག་རྟགས་ཤོག་ཞབས་ལ་སྤོ་བ།


Please support us!