ནན་བཤད་ཡི་གེ་

གཤམ་གྱི་དཔེ་གཞི་གང་འདྲ་བྱས་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་ཡི་གེར་ནན་བཤད་བྱེད་པ་གསལ་སྟོན་བྱེད་

སྒྱུ་རྩལ་ཡི་གེ་བེད་སྤྱོད་

Inserting, Editing, and Linking Frames

Please support us!