ཡི་གེ་རིས་འགུལ་སྤྱོད་པ་

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་(དཔེར་ན་གྲུ་བཞི་ ཐིག་སྐུད་དམ་ཡི་གེའི་བྱ་ཡུལ་)ནང་ཁོ་ནར་ཚུད་པའི་ཡི་གེར་རིས་འགུལ་ཕན་འབྲས་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད། དཔེར་ན་ གྲུ་བཞི་ཞིག་བཟོ་སྐྲུན་བྱེད་པ་དང་དེ་རྗེས་གྲུ་བཞི་འདི་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱེད།

  1. རིས་འགུལ་ཕན་འབྲས་ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་ཡི་གེའི་རིས་འགུལ་བྱ་ཡུལ་ལྡན་པ་འདེམས་དགོས།

  2. Choose Format - Object - Text Attributes, and then click the Text Animation tab.

  3. ཨང་སྒྲིག་བཟོ་ལྟ་སྒྲོམ་ནང་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་ཨང་སྒྲིག་རིགས་འདེམས་དགོས།

  4. ཕན་འབྲས་འདིའི་གཏོགས་གཤིས་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་རྗེས་"གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

Please support us!