མཐེབ་གཞོང་བརྒྱུད་ནས་ཕྲེང་དང་སྟར་བཟོ་བཅོས་བྱེད་

ཁྱེད་ཀྱིས་རེའུ་མིག་ནང་དྲ་མིག་ཕྲེང་ངམ་སྟར་བསྒར་འཛུད་དམ་སུབ་དུས་ཕྲེང་བྱ་སྤྱོད་འདེམས་གཞི་བཀོལ་སྤྱོད་འདིས་གྲལ་མཚེས་གཞི་རྒྱུར་ཤུགས་རྐྱེན་ཕོག་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། དཔེར་ནག་ བར་ཁོངས་ཀྱིས་ཁས་ལེན་པའི་འོག་ཕྲེང་དང་སྟར་གསར་པ་ རྒྱས་བཅད་ཕྲེང་བྲེ་ཚུན་དང་སྟར་བྲེ་ཚུན་ལྡན་པའི་རེའུ་མིག་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་དོ།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཡིད་གཟབ་དགོས་རྒྱུར་ གཏོགས་གཤིས་འདི་རྣམས་ཀྱིས་མཐེབ་གཞོང་སྤྱད་ནས་སྟར་ཞེང་ལ་བཟོ་བཅོས་ལ་ཕན་ནུས་ལྡན། ཙིག་རྟགས་སྤྱོད་ན་ བློ་འདོད་ལྟར་སྟར་ཞེང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ཆོག


To set the Behavior of rows/columns options for tables in text documents, choose - LibreOffice Writer - Table. There are three display modes for tables:

Please support us!