Selecting Tables, Rows, and Columns

ཁྱེད་ཀྱིས་མཐེབ་གཞོང་ངམ་ཙིག་རྟགས་སྤྱད་དེ་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་རེའུ་མིག་འདེམས་པ།

Please support us!