བསྒར་འཛུད་རེའུ་མིག་

ཐབས་ཚུལ་མང་པོས་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ནང་རེའུ་མིག་གསར་འཛུགས་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཡོ་བྱད་ཚང་དང་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་རིག་གམ་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་བརྒྱུད་རེའུ་མིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

ཡོ་བྱད་ཚང་སྤྱད་དེ་རེའུ་མིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད་

 1. འོད་རྟགས་ནི་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱ་རྒྱུའི་རེའུ་མིག་གི་གནས་སར་འཇོག

 2. On the Standard or the Insert bar, click the arrow next to the Table icon.

 3. རེའུ་མིག་དྲ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་འདྲུད་སྒུལ་བྱས་ནས་མཁོ་བའི་ཕྲེང་གྲངས་སམ་སྟར་གྲངས་འདེམས་པ་དང་ དེ་རྗེས་ཙིག་རྟགས་གློད་དགོས།

བདམས་པ་དོར་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་གཞོགས་གཞན་ཞིག་ཏུ་འདྲུད་འཇོག་བྱ་ དྲ་མིག་གི་སྔོན་ལྟའི་ས་ཁོངས་ནང་"དོར་བ་"མངོན་པའི་བར་འདྲུད་འཇོག་བྱ།

ཚལ་ཐོ་བཀའ་ཚིག་སྤྱད་དེ་རེའུ་མིག་བསྒར་འཛདའཛད་བྱེད་

 1. འོད་རྟགས་ནི་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱ་རྒྱུའི་རེའུ་མིག་གི་གནས་སར་འཇོག

 2. Choose Table - Insert Table.

 3. "རེའུ་མིག་ཁྲེ་ཚུན་"ས་ཁོངས་ནང་ཕྲེང་གྲངས་དང་སྟར་གྲངས་ནང་འཇུག་བྱེད།

 4. མཁོ་བའི་འདེམས་གཞི་གཞན་དག་བདམས་རྗེས་"གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནས་རེའུ་མིག་བསྒར་འཛུད་

 1. མཁོ་བའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ཀྱི་LibreOffice ལས་ཁྲ་ལྡན་པ་ཁ་ཕྱེ།

 2. གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་འདྲུད་འཇོག་བྱས་ཏེ་དྲ་མིག་འདེམས་པ།

 3. ཚལ་ཐོ་[རྩོམ་སྒྲིག་] - [འདྲ་ཕབ་]འདེམས་པ།

 4. ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་ གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཅིག་སྤྱོད་

འདེམས་པ་

བསྒར་འཛུད་...ལ་བརྩི་བ་

"LibreOffice 24.2 གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་

+B མཐེབ་གནོན་དགོས་

GDIMetaFile

རིས་དབྱིབས་

གནས་རིས་

རིས་དབྱིབས་

HTML

HTML རེའུ་མིག་

རྣམ་གཞག་མེད་པའི་ཡིག་དེབ་

ཡིག་དེབ་ཁོ་ན་ རེའུ་འགོད་གནས་ནི་བར་གཅོད་རྟགས་ལ་བརྩི་བ་

རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིག་དེབ་ [RTF]

ཡིག་དེབ་རེའུ་མིག་

DDE link

Table structure and contents, without formatting. With updating


གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་འདྲུད་འཇོག་བྱེད་

 1. མཁོ་བའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ཀྱི་LibreOffice ལས་ཁྲ་ལྡན་པ་ཁ་ཕྱེ།

 2. གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་ཙིག་རྟགས་འདྲུད་འཇོག་བྱས་ཏེ་དྲ་མིག་འདེམས་པ།

 3. འདེམས་ངེས་དྲ་མིག་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱ།

 4. འདེམས་ངེས་ཀྱི་དྲ་མིག་ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་པ།

Please support us!