ནང་འཇུག་བྱེད་དུས་ཡི་གེའི་རྣམ་གཞག་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་

སྦོམ་གཟུགས་རྣམ་གཞག་སྤྱོད་

 1. རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་འདེམས་དགོས།

 2. +B མཐེབ་གནོན་དགོས་

  +B མཐེབ་གནོན་ ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་སྦོམ་གཟུགས་རྣམ་གཞག་གི་ཡི་གེའི་ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ +B མཐེབ་གནོན་དགོས།

སྦོམ་གཟུགས་རྣམ་གཞག་སྤྱོད་

 1. རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡི་གེ་འདེམས་དགོས།

 2. +B མཐེབ་གནོན་དགོས་

  +B མཐེབ་གནོན་ ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་སྦོམ་གཟུགས་རྣམ་གཞག་གི་ཡི་གེའི་ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ +B མཐེབ་གནོན་དགོས།

To underline text

 1. ཡིག་ཆེན་འབྲི་རྒྱུའི་ཡི་གེ་འདེམས་དགོས།

 2. +B མཐེབ་གནོན་དགོས་

  +B མཐེབ་གནོན་ ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་སྦོམ་གཟུགས་རྣམ་གཞག་གི་ཡི་གེའི་ནང་འཇུག་བྱས་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ +B མཐེབ་གནོན་དགོས།

ཡི་གེ་གོང་རྟགས་སམ་འོག་རྟགས་ལ་སྒྲིག་པ་

ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་སྤྱོད་པའི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

LibreOffice ནང་གི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

Please support us!