བསྒར་འཛུད་ས་ཁོངས་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་ས་ཁོངས་གསར་པ་བསྒར་འཛུད་བྱ་ཆོག་ ཡང་ཡིག་ཚགས་གཞན་པའི་ནང་གི་ས་ཁོངས་ཐག་སྦྲེལ་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད། གལ་ཏེ་ས་ཁོངས་ཐག་སྦྲེལ་ལ་བརྩིས་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་ ཁུངས་ཡིག་ཚགས་བཟོ་བཅོས་བྱེད་དུས་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་པའི་ནང་དོན་ཡང་སྐབས་བསྟུན་གྱིས་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

ས་ཁོངས་གསར་པ་བསྒར་འཛུད་

 1. ཡིག་ཚགས་ནང་ས་ཁོངས་གསར་འཛུགས་བསྒར་འཛུད་བྱ་རྒྱུའི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ དེ་རྗེས་དེ་ཐག་སྦྲེལ་ལ་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

  གལ་ཏེ་འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡི་གེ་དུམ་བུའི་ནང་ཡོད་ན་ ཡི་གེ་འདི་རང་འགུལ་ངང་དུམ་བུ་གསར་པར་བརྗེ་འགྱུར་བྱེད།

 2. བསྒར་འཛུད་ - ས་ཁོངས་འདེམས་དགོས།

 3. གསར་འཛུགས་མ་པང་སྒྲོམ་ནང་བཟོ་ལྟ་གསར་པའི་མིང་ནང་འཇུག་བྱེད།

 4. ས་ཁོངས་འདེམས་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་རྗེས་ བསྒར་འཛུད་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

ས་ཁོངས་ཐག་སྦྲེལ་ལ་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱ་

ངེས་པར་དུ་སྔོན་ལ་ཁུངས་ཡིག་ཚགས་ནང་ས་ཁོངས་གསར་འཛུགས་བྱེད་པ་དང་དེ་རྗེས་དེ་ཐག་སྦྲེལ་ལ་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

གལ་ཏེ་ཁ་ཕྱེ་བའི་ཡིག་ཚགས་ནང་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་ས་ཁོངས་ལྡན་ན་ LibreOffice ཡིས་ཁྱེད་ཀྱིས་ས་ཁོངས་གསར་བཅོས་ཀྱི་ནང་དོན་དྲན་བརྡ་བྱེད། ལག་སྒུལ་གྱིས་ཐག་སྦྲེལ་གསར་བཅོས་བྱེད་ན་ [ཡོ་བྱད་] - [གསར་སྐྱེད་] - [ཐག་སྦྲེལ་]འདེམས་དགོས།

ཡང་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་ས་ཁོངས་སུ་ HTML ཡིག་ཚགས་བསྒར་འཛད་བྱ། Web མིག་བཤར་ཆས་ནང་ཤོག་ངོས་འདི་དག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད་དུས་ས་ཁོངས་ཀྱི་ནང་དོན་དང་ཐེངས་གོང་མའི་ HTML ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་ཀྱི་ནང་དོན་གཅིག་གྱུར་དགོས།

 1. ཡིག་ཚགས་ནང་ཐག་སྦྲེལ་ས་ཁོངས་ཀྱི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 2. བསྒར་འཛུད་ - ས་ཁོངས་འདེམས་དགོས།

 3. གསར་འཛུགས་མ་པང་སྒྲོམ་ནང་བཟོ་ལྟ་གསར་པའི་མིང་ནང་འཇུག་བྱེད།

 4. In the Link area, select the Link check box.

 5. Click the Browse button next to the File name box.

 6. ཐག་སྦྲེལ་བྱ་རྒྱུའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ལྡན་ཪྙེད་རྗེས་ བསྒར་འཛུད་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 7. ཨང་སྒྲིག་བཟོ་ལྟ་སྒྲོམ་ནང་དུ་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་ཨང་སྒྲིག་རིགས་འདེམས་དགོས།

 8. བསྒར་འཛུད་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

Please support us!