ཚད་ཁྲེ་བེད་སྤྱོད་

To show or hide rulers, choose View - Ruler. To show the vertical ruler, choose - LibreOffice Writer - View, and then select Vertical ruler in the Ruler area.

ཤོག་ལྷེའི་མཐའ་རྒྱང་ལེགས་སྒྲིག་

ཚད་ཁྲེའི་སྣེ་གཉིས་ཀྱི་སྐོང་གསབ་ས་ཁོངས་ཀྱིས་ཤོག་ལྷེའི་མཐའ་རྒྱང་མཚོན་པ།

ནང་སྐུམ་བཟོ་བཅོས་

ཆུ་སྙོམ་ཚད་ཁྲེའི་སྟེང་གི་ཟུར་གསུམ་དབྱིབས་སྤྱད་དེ་ནང་སྐུམ་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད།

  1. འདེམས་ངེས་དུམ་བུའི་འགོ་ཕྲེང་ནང་སྐུམ་བཟོ་བཅོས་བྱ་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཆུ་སྙོམ་ཚད་ཁྲེའི་གཡོན་སྟེང་གི་ཟུར་གསུམ་དབྱིབས་གནས་ས་གསར་པར་འདྲུད་འཇོག་བྱེད།

  2. དུམ་བའི་གཡོན་མཐའ་/གཡས་མཐའ་ནང་སྐུམ་བཟོ་བཅོས་བྱ་ན་ བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུའི་དུམ་བུ་འདེམས་པ་དང་ དེ་རྗེས་ཆུ་སྙོམ་ཚད་ཁྲེའི་གཡོན་འོག་/གཡས་འོག་གི་ཟུར་གསུམ་དབྱིབས་གནས་ས་གསར་པར་འདྲུད་དགོས།

For example, to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right

ཆུ་སྙོམ་ཚད་ཁྲེའི་སྟེང་གི་གནས་ས་གང་རུང་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱས་ཀྱང་ཆོག་ དེ་རྗེས་དུམ་བུ་གླེང་སྒྲོམ་ནང་ནང་སྐུམ་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད།

Please support us!