བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་བསྒར་འཛུད་

བསྣོལ་མ་བརྒྱུད་དེ་འདྲེན་སྤྱོད་ནི་རྐྱང་པའི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་དམིགས་འཛུགས་ཡིག་དེབ་དུམ་བུ་དང་བྱ་ཡུལ་ལ་མཆོངས་འགྱུར་བྱེད། བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་ནི་དམིགས་འབེན་དང་འདྲེན་སྤྱོད་ལས་གྲུབ་’Œཡིག་ཚགས་ནང་ ཡིག་དུམ་ ལ་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱ།

ཁ་བྱང་དང་ཤོག་བྱང་ལྡན་པའི་བྱ་ཡུལ་དམིགས་འབེན་ལ་བརྩི་བ།

ཡི་གེ་བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་

བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་བསྒར་འཛུད་སྔོན་དུ་ ངེསངེས་པར་དུ་ཡིག་དེབ་ནང་དམིགས་འཛུགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

དམིགས་འབེན་བསྒར་འཛུད་

 1. བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་དམིགས་འབེན་ལ་སྤྱོད་པའི་ཡི་གེ་འདེམས་དགོས།

 2. བསྒར་འཛུད་ - བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་འདེམས་པ།

 3. In the Type list, select “Set Reference”.

 4. མིང་སྒྲོམ་ནང་དམིགས་འབེན་འདིའི་མིང་ནང་འཇུག་བྱ། འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཐང་སྒྲོམ་ནང་མངོན།

 5. Click Insert. The name of the target is added to the Selection list.

གླེང་སྒྲོམ་འདི་ཁ་མ་བརྒྱབ་པར་གཤམ་གྱི་ས་བཅད་མུ་མཐུད་པར་བྱེད།

དམིགས་འབེན་གྱི་བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་གསར་འཛུགས་

 1. Position the cursor in the text where you want to insert a cross-reference.

 2. Choose Insert - Cross-reference to open the dialog, if it is not open already.

 3. རིགས་རེའུ་འགོད་ནང་ "བསྒར་འཛུད་འདྲེན་སྤྱོད་"འདེམས་དགོས།

 4. འདེམས་པ་རེའུ་འགོད་ནང་ བསྣོལ་མར་འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་དམིགས་འབེན་འདེམས་དགོས།

 5. In the Refer using list, select the format for the cross-reference. The format specifies the type of information that is displayed as the cross-reference. For example, "Reference" inserts the target text, and "Page" inserts the page number where the target is located. For footnotes the footnote number is inserted.

 6. བསྒར་འཛུད་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 7. བདམས་ཚར་རྗེས་ ཁ་བརྒྱབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

བྱ་ཡུལ་བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་

ཡིག་ཚགས་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་མང་ཆེ་བར་མཚོན་ན་(དཔེར་ན་པར་རིས་ རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ OLE བྱ་ཡུལ་དང་རེའུ་མིག་སོགས་)དེ་དག་ལ་མཚན་མཆན་ལྡན་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་བསྣོལ་མར་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཆོག བྱ་ཡུལ་མཚན་མཆན་གསབ་སྣོན་བྱེད་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་བྱ་ཡུལ་འདེམས་དགོས་ དེ་རྗེས་[བསྒར་འཛུད་] - [མཚན་མཆན་...]འདེམས་དགོས།

 1. ཡིག་ཚགས་ནང་བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་བསྒར་འཛུད་ཀྱི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 2. བསྒར་འཛུད་ - བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་འདེམས་པ།

 3. རིགས་རེའུ་འགོད་ནང་ བྱ་ཡུལ་འདིའི་ཁ་བྱང་རིགས་འདེམས།

 4. འདེམས་པ་རེའུ་འགོད་ནང་དུ་ བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང་ཨང་སྒྲིག་འདེམས་དགོས།

 5. In the Refer using list, select the format of the cross-reference. The format specifies the type of information that is displayed as the cross-reference. For example, "Reference" inserts the caption category and caption text of the object.

 6. བསྒར་འཛུད་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 7. བདམས་ཚར་རྗེས་ ཁ་བརྒྱབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

འདྲེན་སྤྱོད་བསྣོལ་བའི་གསར་བཅོས་

To manually update the cross-references in a document, choose Tools - Update - Fields from the menu or press F9.

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

Choose View - Field Names to switch between viewing the reference names and the reference contents.


Please support us!