བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་བསྒར་འཛུད་

བསྣོལ་མ་བརྒྱུད་དེ་འདྲེན་སྤྱོད་ནི་རྐྱང་པའི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་དམིགས་འཛུགས་ཡིག་དེབ་དུམ་བུ་དང་བྱ་ཡུལ་ལ་མཆོངས་འགྱུར་བྱེད། བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་ནི་དམིགས་འབེན་དང་འདྲེན་སྤྱོད་ལས་གྲུབ་’Œཡིག་ཚགས་ནང་ ཡིག་དུམ་ ལ་བརྩིས་ནས་བསྒར་འཛུད་བྱ།

ཁ་བྱང་དང་ཤོག་བྱང་ལྡན་པའི་བྱ་ཡུལ་དམིགས་འབེན་ལ་བརྩི་བ།

ཡི་གེ་བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་

བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་བསྒར་འཛུད་སྔོན་དུ་ ངེསངེས་པར་དུ་ཡིག་དེབ་ནང་དམིགས་འཛུགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

དམིགས་འབེན་བསྒར་འཛུད་

 1. བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་དམིགས་འབེན་ལ་སྤྱོད་པའི་ཡི་གེ་འདེམས་དགོས།

 2. བསྒར་འཛུད་ - བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་འདེམས་པ།

 3. In the Type list, select “Set Reference”.

 4. མིང་སྒྲོམ་ནང་དམིགས་འབེན་འདིའི་མིང་ནང་འཇུག་བྱ། འདེམས་ངེས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཐང་སྒྲོམ་ནང་མངོན།

 5. Click Insert. The name of the target is added to the Selection list.

གླེང་སྒྲོམ་འདི་ཁ་མ་བརྒྱབ་པར་གཤམ་གྱི་ས་བཅད་མུ་མཐུད་པར་བྱེད།

དམིགས་འབེན་གྱི་བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་གསར་འཛུགས་

 1. Position the cursor in the text where you want to insert a cross-reference.

 2. Choose Insert - Cross-reference to open the dialog, if it is not open already.

 3. རིགས་རེའུ་འགོད་ནང་ "བསྒར་འཛུད་འདྲེན་སྤྱོད་"འདེམས་དགོས།

 4. འདེམས་པ་རེའུ་འགོད་ནང་ བསྣོལ་མར་འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་དམིགས་འབེན་འདེམས་དགོས།

 5. རྣམ་གཞག་རེའུ་འགོད་ནང་ བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་འདེམས་དགོས། རྣམ་གཞག་སྤྱད་དེ་མངོན་པ་ནི་བསྣོལ་མར་འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་རིགས་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། དཔེར་ན་ "འདྲེན་སྤྱོད་"བདམས་ན་དམིགས་འབེན་ཡི་གེ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ "ཤོག་ལྷེ་"བདམས་ན་དམིགས་འབེན་གནས་སའི་ཤོག་ལྷེའི་ཤོག་ཨང་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

 6. བསྒར་འཛུད་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 7. བདམས་ཚར་རྗེས་ ཁ་བརྒྱབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

བྱ་ཡུལ་བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་

ཡིག་ཚགས་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་མང་ཆེ་བར་མཚོན་ན་(དཔེར་ན་པར་རིས་ རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ OLE བྱ་ཡུལ་དང་རེའུ་མིག་སོགས་)དེ་དག་ལ་མཚན་མཆན་ལྡན་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་བསྣོལ་མར་བེད་སྤྱོད་བྱ་ཆོག བྱ་ཡུལ་མཚན་མཆན་གསབ་སྣོན་བྱེད་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་བྱ་ཡུལ་འདེམས་དགོས་ དེ་རྗེས་[བསྒར་འཛུད་] - [མཚན་མཆན་...]འདེམས་དགོས།

 1. ཡིག་ཚགས་ནང་བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་བསྒར་འཛུད་ཀྱི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 2. བསྒར་འཛུད་ - བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་འདེམས་པ།

 3. རིགས་རེའུ་འགོད་ནང་ བྱ་ཡུལ་འདིའི་ཁ་བྱང་རིགས་འདེམས།

 4. འདེམས་པ་རེའུ་འགོད་ནང་དུ་ བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང་ཨང་སྒྲིག་འདེམས་དགོས།

 5. རྣམ་གཞག་རེའུ་འགོད་ནང་དུ་ བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གཞག་འདེམས་དགོས། རྣམ་གཞག་ བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་རིགས་གཏན་འཁེལ་ལ་སྤྱོད། དཔེར་ན་ "འདྲེན་སྤྱོད་"བསྒར་འཛུད་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཁ་བྱང་རིགས་དང་ཁ་བྱང་ཡི་གེ་ལྟ་བུ།

 6. བསྒར་འཛུད་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 7. བདམས་ཚར་རྗེས་ ཁ་བརྒྱབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

འདྲེན་སྤྱོད་བསྣོལ་བའི་གསར་བཅོས་

To manually update the cross-references in a document, choose Tools - Update - Fields from the menu or press F9.

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

Choose View - Field Names to switch between viewing the reference names and the reference contents.


བསྣོལ་མའི་འདྲེན་སྤྱོད་བཟོ་བཅོས་

ལག་རོགས་སྤྱད་ནས་ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་སྤྱོད་པ་

ཆེས་ཐག་སྦྲེལ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་

Please support us!