ཕྲེང་ཨང་སྒྲིག་གསབ་སྣོན་

LibreOffice རང་འགུལ་ངང་ཡིག་ཚགས་ཧྲིལ་པོའི་ནང་གི་ཕྲེང་ངམ་ཡིག་ཚགས་ནང་བདམས་པའི་དུམ་བུའི་ཕྲེང་བགྲངས་བའམ་ཡང་ན་ཕྲེང་ཨང་སྒྲིག་གསབ་སྣོན་བྱེད། ཡིག་ཚགས་གཏག་པར་བྱེད་དུས་ཕྲེང་ཨང་སྒྲིག་ཚུད་ཡོད་ འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་HTML ཉར་ཚགས་བྱེད་དུས་ཨང་སྒྲིག་ཚུད་མེད་ ཕྲེང་ཨང་སྒྲིག་ས་ཁོངས་ འགོ་འཚུགས་ཕྲེང་ཨང་སྒྲིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་ཆོག་ དེ་བཞིན་སྟོང་ཕྲེང་ངམ་ཡི་གེའི་སྒྲོམ་ནང་གི་ཕྲེང་རྩིས་རྒྱག་མིན་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

note

Line numbers are not available in HTML format.


ཡིག་ཚགས་ཧྲིལ་པོ་ཕྲེང་ཨང་སྒྲིག་གསབ་སྣོན་

 1. ཡོ་བྱད་ - ཕྲེང་ཨང་སྒྲིག་འདེམས་དགོས།

 2. ཨང་སྒྲིག་མངོན་པ་བདམས་རྗེས་མཁོ་བའི་འདེམས་གཞི་འདེམས་དགོས།

 3. "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

དམིགས་འཛུགས་ཡིག་ཚགས་ཧྲིལ་པོ་ཁོ་ནར་ཕྲེང་ཨང་སྒྲིག་གསབ་སྣོན་བྱེད་

 1. ཡོ་བྱད་ - ཕྲེང་ཨང་སྒྲིག་འདེམས་དགོས།

 2. ཨང་སྒྲིག་མངོན་པ་འདེམས་པ།

 3. Press to open the Styles window, and then click the Paragraph Styles icon.

 4. "ཁས་ལེན་"དུམ་བུའི་བཟོ་ལྟའི་ནང་ཙིག་རྟགས་གཡས་མཐེབ་ཀྱིས་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ བཟོ་བཅོས་འདེམས་དགོས།

  དུམ་བུའི་བཟོ་ལྟ་ཡོད་ཚད་"ཁས་ལེན་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 1. Click the Outline & List tab.

 2. In the Line Numbering area, clear the Include this paragraph in line numbering check box.

 3. "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 4. གསབ་སྣོན་བྱ་རྒྱུའི་ཕྲེང་ཨང་སྒྲིག་གི་དུམ་བུ་འདེམས་པ།

 5. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & Numbering tab.

 6. ཕྲེང་ཨང་སྒྲིག་ནང་དུམ་བུ་འདི་ཚུད་པའི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་པ།

 7. "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

གཞན་ཡང་ཕྲེང་ཨང་སྒྲིག་ཚུད་པའི་བཟོ་ལྟ་གསར་འཛུགས་བྱེད་པ་མ་ཟད་དེ་ཕྲེང་ཨང་སྒྲིག་སྣོན་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་དུམ་བུའི་ནང་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད།

ཕྲེང་ཨང་སྒྲིག་གནས་སའི་བཀོད་སྒྲིག་

 1. དུམ་བུའི་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 2. Choose Format - Paragraph, and then click the Outline & List tab.

 3. Select the Include this paragraph in line numbering check box.

 4. Select Restart at the paragraph check box.

 5. Enter a line number in the Start with box.

 6. "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

Please support us!