མཚན་འཇོག་ཨང་སྒྲིག་ཁྱབ་ཁོངས་

ཡིག་ཚགས་ནང་གི་ཉེ་མཚུངས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་(འདྲེན་ཡིག་ལྟ་བུ་)རང་འགུལ་ཨང་སྒྲིག་བྱེད་ཆོག

  1. དེ་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ཨང་སྒྲིག་གི་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱ་ དཔེར་ན་"འདྲེན་ཡིག་ཨང་སྒྲིག་"

  2. Choose Insert - Field - More Fields, and then click the Variables tab.

  1. Click "Number range" in the Type list.

  2. Type "Quotation" in the Name box.

  3. གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཅིག་སྤྱོད་

  1. བསྒར་འཛུད་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ཁ་བརྒྱབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

Please support us!