ཡི་གེ་ལས་སྣོན་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ལག་རོགས་

The Navigator displays the different parts of your document, such as headings, tables, frames, objects, or hyperlinks.

  1. ལག་རོགས་ཁ་ཕྱེ་མཐེབ་ F5 གནོན་དགོས།

  2. ཡིག་ཚགས་ནང་གི་གནས་ས་གང་རུང་ཞིག་ལ་མཆོངས་འགྱུར་བྱེད་འདོད་ན་ "ལག་རོགས་"སྒེའུ་ཁུང་ནང་སྒྲིག་པའི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱ།

Please support us!