མྱུར་བདེའི་མཐེབ་(LibreOffice ཡི་གེ་ལས་སྣོན་གཞོགས་འདེགས་བྱེད་ནུས་)

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


Press the keys +<underlined character> to open a menu. In an open menu, press the underlined character to run a command. For example, press +I to open the Insert menu, and then H to insert a hyperlink.

གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་འབྱེད་ན་མཐེབ་ Shift+F10 གནོན་དགོས། གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་རྒྱག་ན་མཐེབ་ Esc གནོན་དགོས།

To Insert Sections

 1. ཚལ་ཐོ་འདེམས་དགོས་ [མཐོང་རིས་] - [ཡོ་བྱད་ཚང་] - [བསྒར་འཛུད་]ཁ་ཕྱེ་[བསྒར་འཛུད་ཡོ་བྱད་ཚང་]

 2. Press F6 until the focus is on the Insert toolbar.

 3. གཡས་གཏད་མཐེབ་གནོན་ "ས་ཁོངས་"རིས་རྟགས་འདེམས་ངེས་བར་གནོན་དགོས།

 4. འོག་གཏད་མཐེབ་གནན་རྗེས་གཡས་མཐེབ་བཀོད་སྒྲིག་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཞེང་ཚད་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

 5. མཐེབ་ Enter གནོན་དགོས།

 6. བསྐྱར་དུ་ Enter མཐེབ་གནན་ན་"བསྒར་འཛུད་ས་ཁོངས་"སྒྲོམ་འཕར་ཐོན་བྱེད།

To Insert Text Tables

 1. Press F6 until the focus is on the Standard toolbar.

 2. གཡས་གཏད་མཐེབ་ནི་ "རེའུ་མིག་"རིས་རྟགས་འདེམས་པའི་བར་གནོན་དགོས།

 3. འོག་གཏད་མཐེབ་གནོན་རྗེས་ཁ་ཕྱོགས་མཐེབ་སྤྱད་དེ་རེའུ་མིག་ནང་ཚུད་པའི་ཕྲེང་གྲངས་དང་སྟར་གྲངས་བདམས་པ་སྤྱོད་དགོས།

 4. མཐེབ་ Enter གནོན་དགོས།

 5. བསྐྱར་དུ་ Enter མཐེབ་གནན་ན་"བསྒར་འཛུད་ས་ཁོངས་"སྒྲོམ་འཕར་ཐོན་བྱེད།

Please support us!