བཤར་ཕབ་བཪྙན་རིས་བསྒར་འཛུད་

བཤར་ཕབ་བཪྙན་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ན་བཤར་ཕབ་ཆས་ངེས་པར་དུ་མ་ལག་ལ་སྦྲེལ་དགོས་པ་མ་ཟད་ངེས་པར་དུ་བཤར་ཕབ་ཆས་མཉེན་ཆས་སྒུལ་འདེད་བྱ་རིམ་སྒྲིག་འཇུག་བྱེད་དགོས།

  1. ཡིག་ཚགས་ནང་བཤར་ཕབ་བཪྙན་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱ་རྒྱུའི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  2. Choose Insert - Media - Scan, and choose the scanning source from the submenu.

  3. བཤར་ཕབ་གཞིར་བཟུང་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་ལ་མཛུབ་ཁྲིད་བྱེད་པ།

Please support us!