ཡིག་ཆའི་ནང་ནས་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་

  1. Choose Insert - Image.

  2. ཡིག་ཆ་འདེམས།"ཡིག་ཆའི་རིགས་"སྒྲོམ་ནང་ དམིགས་ངེས་རིགས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་འདེམས་པ་ཚད་བཀག་བྱེད།

  3. གལ་ཏེ་གདོད་པའི་ཡིག་ཆའི་ཐག་སྦྲེལ་འདོད་ན་ "ཐག་སྦྲེལ་"སྒྲོམ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

    གལ་ཏེ་"ཐག་སྦྲེལ་"སྒྲོམ་བདམས་ ཐེངས་རེ་ཡིག་ཚགས་བཟོ་བཅོས་ཡང་ན་བླུགས་ བསྐྱར་དུ་གནས་རིས་བཪྙན་རིས་བླུགས། མ་ཟད་ ཡག་ཚགས་ནང་བསྐྱར་དུ་རྩོམ་སྒྲིག་བཪྙེས་རིས་ཀྱི་རང་གནས་ཟུར་དེབ་ཀྱི་གོ་རིམ་ལག་བསྟར་བྱེད་པ་མ་ཟད་ བཪྙན་རིས་མངོན།

    ག་ཏེ་"ཐག་སྦྲེལ་"སྒྲོམ་མེད་འདེམས་ ཐེངས་དང་པོ་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་སྐབས་བཟོ་པའི་ཟུར་དེབ་ཐོག་མཐའ་བར་དུ་བེད་སྤྱོད།

    ཐོག་མའི་ཐག་སྦྲེལ་བསྒར་འཛུད་ཀྱི་པར་རིས་བརྩིས་པར་བཙུད་འཇུག་བྱེད་ [རྩོམ་སྒྲིག་] - [ཐག་སྦྲེལ་...] འདེམས་དེ་ནས་"འགྲེལ་བ་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  4. "ཁ་ཕྱེ་"ཏེ་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

ཁས་ལེན་གནས་ཚུལ་འོག་ བསྒར་འཛུད་བྱས་པའི་པར་རིས་ཁྱེད་ཀྱིས་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་པའི་དུམ་བུའི་སྟེང་ཕྱོགས་སུ་དཀྱིལ་བསྡུས་འཇོག་པར་བྱེད།

Please support us!