ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་གསར་འཛུགས་

ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲེན་སྤྱོད་བྱས་པའི་རྩོས་ཆོས་ཀྱི་རེའུ་འགོད་ལ་ཟེར།

ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་ཆ་འཕྲིན་གསོག་ཉར་

LibreOffice ནང་དུ་ཡིག་ཚགས་དཀར་ཆག་ཆ་འཕྲིན་ནི་ཡིག་ཚང་གཞི་གྲངས་མཛོད་དམ་ཁེར་གཙང་ཡིག་ཚགས་ནང་གསོག་ཉར་བྱེད།

ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་ཆ་འཕྲིན་ཡིག་ཚང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གསོག་ཉར་བྱེད་

 1. ཡོ་བྱད་ - ཡིག་ཚང་གཞི་གྲངས་མཛོད་འདེམས་དགོས།

 2. Choose Data - Record.

 3. བསྡུས་མིང་སྒྲོམ་ནང་ཡིག་ཚང་གཤར་བྱང་གི་མིང་ནང་འཇུག་བྱེད་པ་མ་ཟད་ལྷག་པའི་སྒྲོམ་བརྒྱུད་ཆ་འཕྲིན་གཞན་དག་ཟིན་འགོད་ནང་གསབ་སྣོན་བྱེད།

 4. Close the Bibliography Database window.

ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་ཆ་འཕྲིན་ཁེར་གཙང་གི་ཡིག་ཚགས་ནང་གསོག་ཉར་བྱ་

 1. ཡིག་ཚགས་ནང་ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་གསབ་སྣོན་བྱ་རྒྱུའི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་གྱིས་ཤིག

 2. [བསྒར་འཛུད་] - [དཀར་ཆག་] - [ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་...]འདེམས་དགོས།

 3. ཡིག་ཚགས་ནང་དོན་བེད་སྤྱོད་བདམས་རྗེས་ གསར་འཛུགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་གྱིས།

 4. Type a name for the bibliography entry in the Short name box.

 5. རིགས་སྒྲོམ་ནང་ཟིན་འགོད་ཀྱི་པར་སྐྲུན་དངོས་པོའི་འབྱུང་ཁུངས་བདམས་རྗེས་ལྷག་པའི་སྒྲོམ་ནང་གཞན་དག་གི་ཆ་འཕྲིན་གསབ་སྣོན་བྱེད།

 6. "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 7. In the Insert Bibliography Entry dialog, click Insert, and then Close.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཡིག་ཚང་གཤར་བྱང་ནང་ཚུད་པའི་ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་བྱེད་སྐབས་ འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཟིན་དེབ་དེ་དག་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་གབ་པའི་ཡིག་དུམ་ནང་རང་འགུལ་གྱིས་ཉར་ཚགས་བྱེད་སྲིད།


ཡིག་ཚང་གཞི་གྲངས་ནས་ཡིག་ཚང་གི་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་

 1. ཡིག་ཚགས་ནང་ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་གསབ་སྣོན་བྱ་རྒྱུའི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་གྱིས་ཤིག

 2. [བསྒར་འཛུད་] - [དཀར་ཆག་] - [ཡིག་ཚང་དཀར་ཆག་གཤར་བྱང་...]འདེམས་དགོས།

 1. ཡིག་ཚང་གཞི་གྲངས་མཛོད་བེད་སྤྱོད་འདེམས་པ།

 2. Select the name of the bibliography entry that you want to insert in the Short name box.

 3. བསྒར་འཛུད་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ཁ་བརྒྱབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

Please support us!