ཡིག་འབྲུའི་གོ་རིམ་བཤེར་འདྲེན་གསར་འཛུགས་

  1. ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱ་རྒྱུའི་བཤེར་འདྲེན་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  2. Choose Insert - Table of Contents and Index - Table of Contents, Index or Bibliography.

  3. On the Type tab, select "Alphabetical Index" in the Type box.

  4. If you want to use a concordance file, select Concordance file in the Options area, click the File button, and then locate an existing file or create a new concordance file.

  5. གླེང་སྒྲོམ་འདིའི་མིག་སྔའི་འདེམས་གཞིའི་ཁྭའམ་གཞན་པའི་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ནང་བཤེར་འཚོལ་གྱི་རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་འདེམས་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད། དཔེར་ན་ གལ་ཏེ་བཤེར་འཚོལ་ནང་ཡིག་འབྲུ་རྐྱང་པའི་ཁ་བྱང་སྤྱད་ན་ གཤར་བྱང་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ལ་རྐང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ཡིག་འབྲུའི་བར་ཆོད་རྟགས་འདེམས་དགོས། བཤེར་འཚོལ་ནང་གི་རིམ་པ་ཁག་གི་རྣམ་གཞག་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱ་ན་བཟོ་ལྟ་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་འདེམས་དགོས།

  6. "གཏན་འཁེལ་"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  7. བཤེར་འཚོལ་གསར་བཅོས་བྱེད་ན་ བཤེར་འཚོལ་སྟེང་གི་ཙིག་རྟགས་གཡས་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་རྗེས་ བཤེར་འདྲེན་/དཀར་ཆག་གསར་བཅོས་འདེམས་དགོས།

Please support us!